ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα “Πράσινα Οχήματα 2014”

Ο “Ορίζοντας 2020” έχει ως γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας κοινωνίας και παγκοσμίως πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα στηρίξει τη στρατηγική “Ευρώπη 2020” και άλλες πολιτικές της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).

Ο γενικός στόχος του Ορίζοντα 2020 είναι να συμβάλλει στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, προσελκύοντας επιπλέον έρευνα, ανάπτυξη και χρηματοδότηση στην καινοτομία και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της έρευνας και της ανάπτυξης συμπεριλαμβανόμενου του στόχου του 3% του ΑΕΠ για την έρευνα και ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση έως το 2020.

Έτσι θα στηρίζει την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των άλλων πολιτικών την Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA).

Ο Ορίζοντας 2020 είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που καλύπτει το σύνολο της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας που παρείχετο μέσω του Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Οι διάφοροι τύποι χρηματοδότησης που παρέχονταν από τα προηγούμενα προγράμματα έχει συγκεντρωθεί σε ένα ενιαίο και συνεκτικό, ευέλικτο πλαίσιο που στόχο έχει να παράσχει χρηματοδότηση για κάθε στάδιο της διαδικασίας της καινοτομίας από τη βασική έρευνα στην αφομοίωση από την αγορά. Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

 • Επιστήμη Αριστείας
 • Βιομηχανική υπεροχή
 • Κοινωνικές Προκλήσεις

Ειδικότερα, η προτεραιότητα “Κοινωνικές Προκλήσεις“, στην οποία εντάσσεται η παρούσα πρόσκληση, ανταποκρίνεται άμεσα στις πολιτικές προτεραιότητες και στις κοινωνικές προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στη στρατηγική “Ευρώπη 2020? και αποσκοπούν στην τόνωση της κρίσιμης μάζας προσπαθειών στην έρευνα και καινοτομία που χρειάζονται για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης. Η χρηματοδότηση κάτω από αυτή τη προτεραιότητα επικεντρώνεται στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

 • Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευεξία
 • Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας, και των εσωτερικών υδάτων, και βιοοικονομία
 • Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια
 • Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές
 • Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες
 • Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο- πολυδεκτικές, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες
 • Ασφαλείς κοινωνίες- Προάσπιση της ελευθερίας και εγγύηση της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της.

Η πρόσκληση “Πράσινα Οχήματα 2014” αντιπροσωπεύει μια ουσιαστική συνιστώσα της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα των οδικών μεταφορών. Περιλαμβάνει την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη, την καινοτομία και την επίδειξη υπέρ της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των οχημάτων οδικών μεταφορών και τη χρήση των νέων τύπων μη συμβατικών πηγών ενέργειας στις οδικές μεταφορές, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, το συμπιεσμένο φυσικό αέριο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο και τα ανανεώσιμα και προσαρμοσμένα καύσιμα.

Επιλέξιμες Δράσεις

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αφορούν ένα από τα εξής θέματα:

 • Επόμενης γενιάς ανταγωνιστικές μπαταρίες τύπου Li-ion για την ικανοποίηση των προσδοκιών του καταναλωτή
 • Βελτιστοποιημένη και συστηματική ενεργειακή διαχείριση στα ηλεκτρικά οχήματα
 • Μελλοντικοί κινητήρες φυσικού αερίου και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα και φορτηγά
 • Υβριδικά ελαφρά και βαριά οχήματα
 • Ηλεκτρικά δίκυκλα και νέες έννοιες ελαφρών οχημάτων
 • Μελλοντικοί κινητήρες εναλλακτικών καυσίμων και εξαρτημάτων για βαριά οχήματα.

Επιλέξιμοι Φορείς

Η πρόσκληση αποβλέπει στην επιλογή συμπράξεων που θα αποτελούνται από 3 ανεξάρτητες οικονομικές οντότητες δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται συνολικά στα 129 εκατ. Ευρώ και οι επιδοτήσεις κυμαίνονται από 3 έως 20 εκατ. Ευρώ (αναλόγως το είδος δράσης).

Προθεσμία υποβολής προτάσεων και περισσότερες πληροφορίες

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 28 Αυγούστου 2014, ενώ το πλήρες κείμενο του προγράμματος εργασίας, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2014.html#tab1