Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου – Ευκαιρίες Εργοδότησης

kentriki_trapeza

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για σύναψη συμβάσεων εργοδότησης ορισμένης διάρκειας, για περίοδο δύο ετών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα ένα έτος, στο Τμήμα Εποπτείας και Ρύθμισης Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

Ανακοίνωση – Λειτουργός Τμήμα Εποπτείας & Ρύθμισης Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν, μέχρι τις 14:30 στις 24 Οκτωβρίου 2014, ηλεκτρονικά τη συμπληρωμένη σχετική αίτηση (MS Excel) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποδεικνύεται στην ανακοίνωση της θέσης.

Τονίζεται ότι η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει μόνο με βάση τις πληροφορίες που θα καταχωρηθούν στη σχετική αίτηση. Δικαιολογητικά έγγραφα να μην υποβληθούν στο παρόν στάδιο. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται μέσω του συνημμένου εντύπου (MS Excel) δεν θα τυγχάνουν επεξεργασίας. Την αίτηση μπορείτε να τη βρείτε εδώ.

Σημειώνεται ότι σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν απαραιτήτως δικαιολογητικά έγγραφα για τα αναφερόμενα στην αίτησή τους προσόντα και πείρα (σχετική βεβαίωση πείρας από προηγούμενο/νους εργοδότη/ες).

Η Τράπεζα θα επιβεβαιώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα τη λήψη της αίτησης. Σε περίπτωση μη παραλαβής επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, οι υποψήφιοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Κεντρική Τράπεζα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποβλήθηκε η αίτηση.

http://www.centralbank.gov.cy/media/pdf_gr/BSRD2014B.pdf