Διακρατικά πολιτιστικά τουριστικά προιόντα-Προσβάσιμος Τουρισμός για όλους 

Δύο θεματικές:

  1. Προιόντα πολιτιστικής και Βιομηχανικής Κληρονομιάς
  2. Προσβάσιμος Τουρισμός 

Προθεσμία Υποβολής: 21/10/2014

Όλες οι πληροφορίες και η προκήρυξη στην ιστοσελίδα  http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7700&lang=

el&title=Transnational%2Dcultural%2Dtourism%2Dproducts%2Dand%2DTourism%

2Dand%2Daccessibility%2Dfor%2Dall