ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΘΑΝΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα τη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου. Το μεθάνιο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας κλιματικής αλλαγής, μετά το διοξείδιο του άνθρακα. Αποτελεί επίσης ισχυρό τοπικό ατμοσφαιρικό ρύπο που προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας. Επομένως, η αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου είναι ουσιώδης τόσο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων μας για το 2030 και του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, όσο και για τη συμβολή στη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης της Επιτροπής.
Η στρατηγική αυτή καθορίζει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Παρουσιάζει νομοθετικές και μη νομοθετικές δράσεις στους τομείς της ενέργειας, της γεωργίας και των αποβλήτων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 95 % των εκπομπών μεθανίου που συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ και με τη βιομηχανία για να επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού
Στρατηγική της ΕΕ για το μεθάνιο: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_methane_strategy.pdf
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το μεθάνιο: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1834