ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΕ: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2027

Η Κύπρος θα διαθέσει επίσης 147 εκατ. ευρώ για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και να αναπτύξει την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεών της, καθώς και για να συνδεθούν τα εθνικά συστήματα έρευνας και καινοτομίας με τις επιχειρήσεις. Μέσω των επενδύσεων αυτών, στόχος της Κύπρου είναι να δημιουργήσει πάνω από 2.485 νέες θέσεις εργασίας, από τις οποίες οι 885 στον τομέα της έρευνας, και να αποκτήσει 133.000 νέους χρήστες δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών.

Στήριξη για μια δίκαιη πράσινη μετάβαση
Το ΤΔΜ, με προϋπολογισμό ύψους 101 εκατ. ευρώ, θα βοηθήσει την Κύπρο στη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης, έτσι ώστε να πετύχει τους στόχους της με ορίζοντα τα έτη 2030 και 2050. Οι επενδύσεις του ΤΔΜ θα ενισχύσουν τα συστήματα μεταφοράς και διανομής ενέργειας. Έτσι, θα καταστεί δυνατή η χρήση τεχνολογιών αποθήκευσης και η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ΤΔΜ θα στηρίξει επίσης μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με σκοπό την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Επιπλέον, θα ενισχύσει το ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης, μεταξύ άλλων την ίδρυση πράσινης Τεχνικής Σχολής στη Λευκωσία.
Η εν λόγω Τεχνική Σχολή θα εξασφαλίσει επίσης την επανειδίκευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, προκειμένου οι νέοι που φοιτούν σε αυτή να καταρτιστούν στις πράσινες τεχνολογίες και δεξιότητες. Η δημιουργία της θα καλύψει ένα κενό στη δευτεροβάθμια τεχνική εκπαίδευση της Κύπρου.
https://ec.europa.eu/info/publications/partnership-agreements-eu-funds-2021-2027_el