Πρόγραμμα COSME: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υπογράφουν συμφωνία που θα αυξήσει τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρώπη θα έχουν σύντομα πρόσβαση σε έως και 25 δισ. ευρώ επιπλέον χρηματοδότησης, κατόπιν της συμφωνίας που υπεγράφη σήμερα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ). Ο νεοδιορισθείς επίτροπος αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας, κ. Ferdinando Nelli Feroci, θα φιλοξενήσει την τελετή υπογραφής της συμφωνίας.

Χάρη στη χορήγηση κονδυλίων ύψους 1,3 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό COSME για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, θα είναι δυνατόν να κινητοποιηθούν κονδύλια ύψους έως και 25 δισ. ευρώ μέσω του αποτελέσματος μόχλευσης που θα επιτευχθεί με τη βοήθεια χρηματοπιστωτικών οργανισμών τα επόμενα επτά έτη. Η συμφωνία προλειαίνει το έδαφος για την παροχή χρηματοδότησης με μετοχικά και δανειακά κεφάλαια στις ΜΜΕ στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ (COSME) έως τα τέλη του 2014. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας το ΕΤΕ θα προκηρύξει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν επιλέξιμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, οργανισμοί εγγύησης, ταμεία κ.λπ.). Μετά από ενδελεχή διαδικασία δέουσας επιμέλειας το ΕΤΕ θα επιλέξει ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που στη συνέχεια θα μπορούν να διοχετεύουν τη νέα διαθέσιμη χρηματοδότηση στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ σε όλους τους τομείς.

Ο κ. Ferdinando Nelli Feroci, επίτροπος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας, δήλωσε: «Χάρη στο πρόγραμμα COSME, οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ θα διαθέτουν σύντομα πρόσβαση σε έως και 25 δισ. ευρώ πρόσθετης χρηματοδότησης με τη μορφή τόσο εγγυήσεων δανείων όσο και ιδίων κεφαλαίων. Η δράση αυτή αποτελεί σημαντικό μέρος της προσπάθειας που καταβάλουμε να αρθούν οι γνωστές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ κατά την αναζήτηση πιστώσεων. Η υπογραφή της συμφωνίας σήμερα αντανακλά τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βοηθήσει στην επιτυχία των ΜΜΕ στην ΕΕ: οι τελευταίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ και αντιπροσωπεύουν το 85 % όλων των νέων θέσεων εργασίας.»

Ο κ. Pier Luigi Gilibert, γενικός διευθυντής του ΕΤΕ δήλωσε: «Μέσω του προγράμματος COSME το ΕΤΕ θα μπορέσει να στηρίξει ακόμη περισσότερες ΜΜΕ στην Ευρώπη τα επόμενα 7 έτη. Με βάση τις επιτυχίες του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, προδρόμου του προγράμματος COSME, το οποίο επέτρεψε τη χορήγηση κονδυλίων ύψους περίπου 20 δισ. ευρώ στις ΜΜΕ και συνέβαλε στην υποστήριξη 1 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας και πλέον, στόχος μας είναι να βελτιώσουμε περαιτέρω την πρόσβαση των ΜΜΕ σε κεφάλαια και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη.»

Εγγυήσεις ύψους 21 δισ. ευρώ για τις ΜΜΕ

Το πρόγραμμα COSME θα λειτουργήσει ως μέσο χρηματοδότησης των εγγυήσεων για τράπεζες, προκειμένου να τις βοηθήσουν να χορηγούν περισσότερα δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις σε ΜΜΕ. Ο αντίκτυπος θα είναι ουσιαστικός, καθώς λόγω του αποτελέσματος μόχλευσης του προγράμματος COSME, για κάθε ευρώ που επενδύεται σε εγγυήσεις δανείων αντιστοιχούν 30 ευρώ χρηματοδότησης για ΜΜΕ. Οι εγγυήσεις αυτές θα βοηθήσουν κατά κανόνα πολλές ΜΜΕ που, σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να μην ήταν σε θέση να λάβουν χρηματοδότηση λόγω της έλλειψης επαρκών εξασφαλίσεων.

Αναμένεται ότι έως και 330.000 ΜΜΕ θα λάβουν δάνεια με τη στήριξη των εγγυήσεων του προγράμματος COSME, ενώ το συνολικό ποσό των δανείων υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 21 δισ. ευρώ. Με βάση την εμπειρία από το προηγούμενο πρόγραμμα COSME, το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ), αναμένεται ότι το 90 % των δικαιούχων θα απασχολεί 10 ή λιγότερους εργαζομένους με μέσο εγγυημένο δάνειο ύψους περίπου 65.000 ευρώ. Ακριβώς αυτή η κατηγορία των ΜΜΕ συναντά την παρούσα στιγμή τις περισσότερες δυσκολίες για να εξασφαλίσει ένα δάνειο.

4 δισ. ευρώ για ίδια κεφάλαια που θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ να αναπτυχθούν και να επεκταθούν

Ένα μέρος του προϋπολογισμού του COSME θα επενδύσει επίσης σε ταμεία τα οποία παρέχουν επιχειρηματικά κεφάλαια για την επέκταση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ, ιδίως εκείνων που δραστηριοποιούνται και σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι διαχειριστές του ταμείου θα λειτουργούν σε εμπορική βάση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επενδύσεις επικεντρώνονται στις ΜΜΕ με το μεγαλύτερο δυναμικό ανάπτυξης. Αναμένεται ότι περίπου 500 επιχειρήσεις θα λάβουν ίδια κεφάλαια, ενώ ο συνολικός όγκος επενδύσεων θα φτάσει έως και τα 4 δισ. ευρώ και θα προσελκύσει περαιτέρω χρηματοδότηση από κοινές επενδύσεις με άλλες δημόσιες και ιδιωτικές πηγές.

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ

Η πύλη για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρέχει κατανοητές, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επιχειρηματίες και οι ΜΜΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση συνολικού ύψους 100 δισ. ευρώ από την ΕΕ μέσω διαφόρων προγραμμάτων της ΕΕ κατά τα επόμενα επτά έτη. Η πύλη παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση που έχει τη στήριξη της ΕΕ, με τη βοήθεια μιας από τις περίπου 1.000 τράπεζες και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η πύλη είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και προσβάσιμη από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και τις υποψήφιες χώρες.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που λειτουργεί από το 2014 έως το 2020 με προγραμματισμένο προϋπολογισμό ύψους 2,3 δισ. ευρώ και αποτέλεσμα μόχλευσης που μπορεί να παράσχει έως και 25 δισ. ευρώ. Το COSME στηρίζει τις ΜΜΕ στους ακόλουθους τομείς: καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, πρόσβαση στις αγορές και προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος. Το πρόγραμμα COSME αξιοποιεί την επιτυχία του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ), το οποίο συνέβαλε στην κινητοποίηση άνω των 16 δισ. ευρώ σε δάνεια και επιχειρηματικά κεφάλαια ύψους 2,8 δισ. ευρώ σε περισσότερες από 328 000 ΜΜΕ στην Ευρώπη από το 2007 έως το 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρόγραμμα COSME

IP/14/753

Η πύλη για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Σχετικά με το ΕΤΕ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει ως κεντρική αποστολή του να υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. Το ΕΤΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και ανάπτυξης, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης ειδικά γι’ αυτό το τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο του ρόλου του, το ΕΤΕ προωθεί τους στόχους της ΕΕ για τη στήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Το σύνολο των καθαρών αναλήψεων υποχρεώσεων του ΕΤΕ προς τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια ανήλθαν σε 7,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013. Με επενδύσεις σε πάνω από 435 ταμεία, το ΕΤΕ αποτελεί ηγετικό παίκτη στο ευρωπαϊκό επιχειρείν λόγω της κλίμακας και του πεδίου των επενδύσεων, ιδίως σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και σε πρώιμα στάδια. Το χαρτοφυλάκιο των εγγυήσεων δανείων του ΕΤΕ ξεπέρασε συνολικά τα 5,6 δισ. ευρώ για πάνω από 300 πράξεις στο τέλος του 2013, οπότε το ΕΤΕ μπορεί να θεωρηθεί μείζων παράγοντας στον τομέα των εγγυήσεων για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, καθώς και ηγετικός εγγυητής της μικροχρηματοδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.eif.org

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Miguel Sagredo (+32 2 296 85 89)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Susanne Gutjahr (+352 248581487)