Προκήρυξη διαγωνισμού για Αγορά υπηρεσιών από (άνεργους) πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων για τις ανάγκες διαχείρισης Σχεδίων Χορηγιών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) διενεργεί διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για Μίσθωση Υπηρεσιών από (άνεργους) πτυχιούχους επιλεγμένων ειδικοτήτων (στους οποίους περιλαμβάνονται και συγκεκριμένοι κλάδοι της μηχανικής επιστήμης) για τις ανάγκες διαχείρισης των αιτήσεων που υποβάλλονται στα Σχέδια Χορηγιών του Υπουργείου.
Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας http://www.myapp.mcit.gov.cy
Τα έγγραφα του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα στην ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ» / «ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας.