Προκήρυξη Εθνικού Διαγωνισμού για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2017

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας καλεί να συμμετάσχετε στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας.
Κύριος στόχος του θεσμού είναι η προώθησης της επιχειρηματικότητας και η προβολή των βέλτιστων πρακτικών και πετυχημένων πρωτοβουλιών στις χώρες που λαμβάνουν μέρος.
Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αναμένεται να συμβάλει:
-στην αύξηση της εγρήγορσης για την επιχειρηματικότητα  στον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών 
-στην αναγνώριση και ανταμοιβή των δημιουργικών πρωτοβουλιών που έχουν σκοπό την προώθηση της επιχειρηματικότητας.
Στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας καλούνται να συμμετάσχουν εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, τη Σερβία και την Τουρκία που έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο στάδια. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαγωνιστούν αρχικά σε εθνικό και στη συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε χώρα θα επιλέξει δύο από τους υποψήφιους οι οποίοι θα προταθούν για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό μέχρι τις 3 Ιουλίου 2017.
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού προκηρύσσει την έναρξη του διαγωνισμού σε εθνικό επίπεδο. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο και θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό. Τα αποτελέσματα του ευρωπαϊκού διαγωνισμού θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του SME Assembly, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2017.
Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τις πιο κάτω 5 κατηγορίες βραβείων:
1. Προώθηση επιχειρηματικότητας: επιβραβεύονται πρωτοβουλίες οι οποίες προωθούν την επιχειρηματικότητα την επιχειρηματική κουλτούρα, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους και γυναίκες.
2. Επένδυση στις Επιχειρηματικές δεξιότητες: επιβραβεύονται πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο τη βελτίωση των επιχειρηματικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων.
3.Βελτίωση του Επιχειρηματικού περιβάλλοντος: επιβραβεύονται πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που προάγουν το ξεκίνημα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, απλοποιούν τη νομοθεσία και τις διοικητικές διαδικασίες για επιχειρήσεις και εφαρμόζουν την αρχή «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις» προς όφελος των ΜΜΕ.
4. Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης: επιβραβεύονται πολιτικές και οι πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις και ειδικά τις ΜΜΕ ώστε να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρονται τόσο από την εσωτερική αγορά όσο και από τις αγορές εκτός της ΕΕ. 5.Υπεύθυνη και συνολική επιχειρηματικότητα: επιβραβεύονται περιφερειακές ή τοπικές δράσεις που προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη στις ΜΜΕ.
Επίσης επιβραβεύονται προσπάθειες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε μη προνομιούχες ομάδες, όπως για παράδειγμα ανέργους και κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους, σε νόμιμους μετανάστες, σε άτομα με αναπηρία ή σε άτομα που προέρχονται από εθνικές μειονότητες.
Για το στάδιο επιλογής σε εθνικό επίπεδο η τελευταία ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 5η Ιουνίου 2017. Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο σχετικό έντυπο αίτησης (είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού που εμφανίζεται πιο κάτω), ενώ θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. http://www.mcit.gov.cy/…/…/4EE87A3CB037474EC22580EB0041E395…
Οι δύο προτάσεις που θα επιλεγούν θα προωθηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπο συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίες και Τουρισμού και συγκεκριμένα στο εθνικό σημείο επαφής για την Κύπρο:
Μαρία Θεοδώρου Εθνικό Σημείο Επαφής Τηλ.: 22 867176 Φαξ: 22 376493 E-mail: [email protected]
Επιπρόσθετες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού: http://ec.europa.eu/…/support/enterprise-promotion-awards_el