ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Μισθός: EUR 2 345

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Ευρωπαίοι πολίτες και να έχουν ικανοποιητική γνώσης της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Προθεσμία: 27 Μαϊου 2015

Πληροφορίες: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/2015/04/23/open-for-applications-epsoast-sc0415

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει τον γενικό διαγωνισμό:

EPSO/AST-SC/04/15 — ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ (SC 1)

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων 30 επιτυχόντων υποψηφίων από τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «κοινοβουλευτικούς επιμελητές» (ομάδα καθηκόντων AST-SC). Οι υποψήφιοι μπορεί επίσης να προσληφθούν για παρόμοια καθήκοντα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο.

Αναλυτικότερα:

http://eur-lex.europa.eu

Προθεσμία εγγραφής: 27 Μαΐου 2015 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι κοινοβουλευτικοί επιμελητές θα κληθούν να παρέχουν συνδρομή στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε άλλους αξιωματούχους κατά τις συνεδριάσεις ολομέλειας, τις συνεδριάσεις άλλων κοινοβουλευτικών οργάνων, καθώς και κατά τη διάρκεια διαφόρων εκδηλώσεων που διεξάγονται στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνδρομή συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην προετοιμασία και επιτήρηση των αιθουσών συνεδριάσεων, στη συνοδεία των συμμετεχόντων ή των επισκεπτών και στον χειρισμό εθιμοτυπικών δραστηριοτήτων.

Τα καθήκοντα απαιτούν από τους επιμελητές μεγάλη ευελιξία όσον αφορά το ωράριο εργασίας και περιλαμβάνουν μετακινήσεις ανάμεσα στους τρεις συνήθεις τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο), όσο και εκτός αυτών.

Ειδικοί όροι: τίτλοι σπουδών και επαγγελματική πείρα

  • Να έχουν περατώσει σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από τίτλο σπουδών, ή
  • Να έχουν περατώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από τίτλο σπουδών ο οποίος παρέχει πρόσβαση στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατόπιν να έχουν αποκτήσει τριετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα, ή
  • Να έχουν αποκτήσει επαγγελματική κατάρτιση (ισοδύναμη με μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση) και κατόπιν να έχουν αποκτήσει τριετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα, ή
  • να έχουν αποκτήσει επαγγελματική πείρα τουλάχιστον οκτώ ετών.

Η επαγγελματική πείρα που απαιτείται πρέπει να αφορά την πρακτική διαχείριση των αιθουσών συνεδριάσεων και/ή των αιθουσών διαλέξεων και/ή των αιθουσών δικαστηρίων, ιδίως σε εθνικό κοινοβούλιο, σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνή οργανισμό, ή σε οποιονδήποτε άλλον οργανισμό.