Προκήρυξη υποβολής προτάσεων για το Πιλοτικό Έργο «Υποστήριξη Δικτύων νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και στον δημιουργικό τομέα: ΕΕ και τρίτες χώρες»-Pilot project supporting networks of young creative entrepreneurs: EU and third countries

Το πιλοτικό αυτό σχέδιο στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα συγκεντρώσει τα υφιστάμενα δίκτυα των νέων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες και θα διευκολύνει τη δημιουργία νέων δικτύων συνεργασίας. Η πλατφόρμα θα επιτρέψει συνδέσεις / ανταλλαγές μεταξύ των επαγγελματιών από την Ευρώπη και τις τρίτες χώρες και θα βοηθήσει μια νέα γενιά δημιουργικών επαγγελματιών να επιταχύνει την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Η πλατφόρμα θα πρέπει να υποδιαιρείται σε τομείς δραστηριοτήτων και θα περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως coaching, δραστηριότητες μάθησης, διασκέψεις σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, εκπαιδευτικές επισκέψεις και συμμετοχή σε εκδηλώσεις αναζήτησης εταίρων με εκπροσώπους του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα σε όλο τον κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/culture/calls/general/2015-eac-s11_en.htm