ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Μπορείτε να κάνετε αίτηση σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προφίλ και ομάδες καθηκόντων:
-Δημοσιονομικός διαχειριστής — FG III (EPSO/CAST/P/1/2015)
-Οικονομικός σύμβουλος — FG IV (EPSO/CAST/P/2/2015)
-Υπεύθυνος έργου/προγράμματος— FG III (EPSO/CAST/P/3/2015)
-Σύμβουλος έργου/προγράμματος — FG IV (EPSO/CAST/P/4/2015)

Καθήκοντα:
Δημοσιονομικός διαχειριστής (FGIII)/Οικονομικός σύμβουλος (FGIV):
– Προγραμματισμό και παρακολούθηση του προϋπολογισμού και δημοσιονομικές πληροφορίες και υποβολή εκθέσεων
– Δημοσιονομικό συντονισμό και συμβουλές, χρηματοοικονομική ανάλυση και υποβολή εκθέσεων
– Έναρξη και/ή επαλήθευση δημοσιονομικών πράξεων
– Χρηματοδοτική υποστήριξη
– Διαχείριση χρηματοοικονομικών πληροφοριών
– Προετοιμασία και παρακολούθηση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών και των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων
– Διοικητικά καθήκοντα που αφορούν περιουσιακά στοιχεία

Υπεύθυνος έργου/προγράμματος (FGIII)/Σύμβουλος έργου/προγράμματος (FGIV):
– Γενική διαχείριση προγράμματος: διαχείριση του κύκλου επιχορηγήσεων και διαχείριση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών
– Κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών για την πρόσκληση υποβολής προσφορών
– Αξιολόγηση, παρακολούθηση και προβολή των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων
– Αξιολόγηση, παρακολούθηση και διαπραγμάτευση των έργων
– Δημοσιονομική αξιολόγηση των έργων και προγραμμάτων
– Κατάρτιση εκθέσεων και στατιστικών
– Στήριξη της διαχείρισης έργου/προγράμματος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
1) Αναζήτηση των εγγεγραμμένων υποψηφίων από τις υπηρεσίες πρόσληψης
2) Προεπιλογή: Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
3) Συνέντευξη
4) Πρόσληψη

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά6 μέσω του λογαριασμού τους EPSO και να επιλέξουν τα στοιχεία που αντιστοιχούν στην κατηγορία και την ομάδα καθηκόντων που αναφέρονται κατωτέρω. Πρέπει να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα.

H παρούσα πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή για εγγραφή χωρίς καμία προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων. Στην περίπτωση που οι εκτελεστικοί οργανισμοί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσουν να περατώσουν την παρούσα πρόσκληση, θα ενημερωθείτε σχετικά με έγκαιρη προειδοποίηση μέσω του δικτυακού τόπου της EPSO.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών ή γερμανικών.

Τόπος εργασίας: Βρυξέλλες ή Λουξεμβούργο

Μισθός: Από EUR 2 476,74 μέχρι EUR 3 170,61

Περισσότερες πληροφόριες
http://europa.eu/epso/apply/jobs/cast/2015/projectmanagement/index_en.htm
http://europa.eu/epso/doc/call-cast-agencies/el-tra-cast-p-1-4-2015.pdf
http://europa.eu/epso/doc/call-cast-agencies/en-tra-cast-p-1-4-2015.pdf