Πρόσκληση υποβολής προτάσεων COS-WP2014-3-15-03: Διαφοροποιώντας τον ευρωπαϊκό τουρισμό – Βιώσιμα υπερεθνικά προϊόντα τουρισμού 2014

Κύριος στόχος της πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού καθώς και της βιωσιμότητάς του, ενθαρρύνοντας τη διαφοροποίηση της προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων.

Οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν στόχο την προώθηση βιώσιμων υπερεθνικών προϊόντων τουρισμού (όπως δρόμους, διαδρομές, τουριστικές προσφορές…) σε αθλητικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες σχετιζόμενες με την ευεξία που σχετίζονται με μία από τις ακόλουθες μορφές τουρισμού: παράκτιος ή θαλάσσιος τουρισμός, αγροτουρισμός ή χειμερινός τουρισμός (βουνών).

Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα συμπαγές πρόγραμμα δράσης συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των παρακάτω:

α) η τρέχουσα κατάσταση

β) τι είναι απαραίτητο να αλλάξει

γ) εξειδικευμένος στόχος του έργου

δ) αποτελεσματικότητα της ζητούμενης συγχρηματοδότησης από την ΕΕ

ε) μετρήσιμα αποτελέσματα του έργου

στ) βιωσιμότητα/ συνέχεια του έργου μετά το τέλος της συγχρηματοδότησης.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Για να είναι ένα έργο επιλέξιμο θα πρέπει:

α) Να εστιάζει σε τουριστικές δραστηριότητες σχετιζόμενες με αθλητισμό ή ευεξία.

Το έργο θα πρέπει να στοχεύει στην προώθηση βιώσιμων υπερεθνικών προϊόντων τουρισμού σε αθλητικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες για την ευεξία που σχετίζονται με μία από τις ακόλουθες μορφές τουρισμού: παράκτιος ή θαλάσσιος τουρισμός, αγροτουρισμός ή χειμερινός τουρισμός (βουνών).

Επίσης θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι προωθεί τον τουρισμό σε φυσικές περιοχές που να ευνοούνται τοπικές κοινότητες και προορισμοί, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και οικονομικά.

Ως πιθανά παραδείγματα, έργα με υπερεθνική οδό/μονοπάτι/τουριστική προσφορά που να σχετίζονται με τις ακόλουθες πτυχές θα μπορούσαν να υποστηριχτούν: ναυτικός τουρισμός, αθλήματα σχετιζόμενα με το νερό (όπως ψάρεμα, λεμβοδρομίες, windsurfing, καταδύσεις κ.λπ.), ποδηλατικοί δρόμοι, μονοπάτια πεζοπορίας, ιππασίας, ιαματικός τουρισμός κ.λπ.

β) Να είναι υπερεθνικό.

Για τους σκοπούς της πρόσκλησης, ένα προϊόν υπερεθνικού τουρισμού σημαίνει ένα σύνολο τουριστικών προορισμών/κέντρων προσέλκυσης/υπηρεσιών που παίρνουν τη μορφή υπερεθνικής οδού/μονοπατιού/τουριστικής προσφοράς, είτε με φυσική μορφή (με βάση τη φυσική υποδομή) είτε αφηρημένα (διασύνδεση τοποθεσιών/προορισμών) και που έχουν ένα κοινό σύνδεσμο/χαρακτηριστικό/θέμα. Το προϊόν πρέπει να καλύπτει/να αναπτυχθεί σε τουλάχιστον 4 χώρες που μπορείτε να βρείτε στην παράγραφο 6.1. Τονίζεται ότι η προώθηση τοπικών τουριστικών δραστηριοτήτων που δεν εμπεριέχουν την υπερεθνική πτυχή, δεν πληρούν τα κριτήρια της πρόσκλησης.

γ) Να προωθεί τον βιώσιμο τουρισμό.

Θα πρέπει να περιέχει υποδειγματικές και καινοτόμες ιδέες για την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού μέσω υπερεθνικών συνεργασιών για την τόνωση και προώθηση βιώσιμων προϊόντων τουρισμού. Το έργο αναμένεται να προτείνει συνέργειες με και οφέλη για το φυσικό (και πολιτισμικό) περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες.

δ) Να είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμο.

Η πρόταση θα πρέπει να αναδεικνύει τη δομή διαχείρισης και να εξηγεί με ποιον τρόπο θα δώσει τη δυνατότητα στο έργο να πετύχει τους στόχους του, να αναγνωρίζει το προσωπικό που θα εμπλακεί και την κατανομή των εργασιών μεταξύ των εταίρων και των μελών του προσωπικού.

Το έργο θα πρέπει να έχει στόχο τη δημιουργία μιας μεσο-μακροπρόθεσμης στρατηγικής επικοινωνίας/προώθησης και τοποθέτησης στην αγορά. Επομένως, η πρόταση θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια στο πώς θα αναπτυχθεί περαιτέρω η δράση μετά το πέρας της περιόδου του έργου, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά.

ε) Να παράγει μετρήσιμα αποτελέσματα και μακροχρόνια επίπτωση

Η πρόταση θα πρέπει να εξηγεί πώς θα επιτευχθούν και μετρηθούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις, και ποιοι δείκτες θα χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση τους.

Επιλεξιμότητα υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 της πρόσκλησης και να δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού ή σε άλλον τομέα που σχετίζεται στενά με τον σκοπό της πρότασης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαμένουν σε ένα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και/ή των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα COSME, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού του COSME.

Οι προτάσεις θα πρέπει να παρουσιαστούν από κοινοπραξίες αποτελούμενες το λιγότερο από 5 νομικές οντότητες, που θα προέρχονται τουλάχιστον από 4 κράτη-μέλη της ΕΕ ή των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα COSME.

Υποβολή προτάσεων

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή είναι η 7 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 17.00 (ώρα Βρυξελλών). Ο κωδικός για την ηλεκτρονική υποβολή είναι COS-TSUST-2014-3-15.