ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ — EACEA/32/2015 Πρόγραμμα Erasmus+, Βασική Δράση 3 — Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών στον τομέα της νεολαίας

Αντικείμενο και στόχοι

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή διαρθρωτικής στήριξης, της αποκαλούμενης επιχορήγησης λειτουργίας, σε ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ευρωπαϊκές ΜΚΟ) και σε δίκτυα ευρωπαϊκής κλίμακας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους γενικούς σκοπούς:

• αύξηση της ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολιτικής στον τομέα της νεολαίας, και ιδίως τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία,

• ενίσχυση της προσήλωσης και της συνεργασίας των ενδιαφερομένων με τις δημόσιες αρχές για την εφαρμογή πολιτικών και μεταρρυθμίσεων στον τομέα της νεολαίας, όπως για παράδειγμα των ανά χώρα συστάσεων που εκδίδονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,

• ενίσχυση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων στον τομέα της νεολαίας,

• ενίσχυση της δέσμευσης των ενδιαφερομένων για διάδοση των δράσεων και των αποτελεσμάτων των πολιτικών και των προγραμμάτων, καθώς και των ορθών πρακτικών, στα μέλη τους και στο ευρύτερο κοινό.

Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι ενσωματωμένοι με σαφή τρόπο στα σχέδια εργασιών, τις δραστηριότητες και τα παραδοτέα των οργανώσεων που υποβάλλουν αίτηση.
Περαιτέρω, οι οργανώσεις με δραστηριότητα στον τομέα της νεολαίας οι οποίες θα λάβουν υποστήριξη στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να ασκούν δραστηριότητες που έχουν ως στόχο:

• να προωθήσουν την απασχολησιμότητα των νέων, ιδιαίτερα μέσα από δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης,

• να ενθαρρύνουν την ενδυνάμωση των νέων στην κοινωνία, καθώς και τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων,

• να συμβάλουν στην προσωπική, κοινωνικο-εκπαιδευτική και επαγγελματική ανέλιξη των νέων στην Ευρώπη,

• να συμβάλουν στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων για νέους σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

• να συμβάλουν στη συζήτηση/ανάπτυξη θεμάτων πολιτικής που έχουν αντίκτυπο στους νέους και στις οργανώσεις νεολαίας σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

• να προωθήσουν τη διαπολιτισμική μάθηση, τον σεβασμό της πολυμορφίας, καθώς και τις αξίες της αλληλεγγύης, των ίσων ευκαιριών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων μεταξύ των νέων της Ευρώπης,

• να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη των νέων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες στην κοινωνία,

• να συνεισφέρουν στην εφαρμογή της δήλωσης σχετικά με την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της απαγόρευσης των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης, η οποία υιοθετήθηκε στο Παρίσι στις 17 Μαρτίου 2015, για παράδειγμα μέσω της ενσωμάτωσης της προώθησης της αγωγής του πολίτη, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της δημοκρατικής αγωγής στα προγράμματα εργασίας τους.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Η παρούσα πρόσκληση είναι ανοιχτή σε δύο κατηγορίες φορέων: Ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ευρωπαϊκές ΜΚΟ) και δίκτυα ευρωπαϊκής κλίμακας (άτυπο δίκτυο).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/civil-society-cooperation-in-field-youth-eacea322015_en