Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (VP/2015/011): Υποστήριξη καινοτόμων δράσεων σε θέματα κοινωνικής πολιτικής-Στήριξη των μεταρρυθμίσεων στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών

Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η προώθηση της πολιτικής για την καινοτομία στην οργάνωση και την παροχή των κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την ένταξη των χρηστών των υπηρεσιών στην αγορά εργασίας. Σε θέματα πολιτικής καινοτομίας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ολοκληρωμένη παροχή αυτού του είδους των κοινωνικών υπηρεσιών.
Η πρόσκληση θα στηρίξει την εφαρμογή της σύστασης για την ενεργό ένταξη και του Πακέτου Κοινωνικών Επενδύσεων, και την επικείμενη πρωτοβουλία σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας.

Η παρούσα πρόσκληση υποστηρίζει καινοτόμες πολιτικές που εφαρμόζονται σε μικρή κλίμακα και υπό συνθήκες που επιτρέπουν να μετρηθούν τα αποτελέσματα τους, πριν να επαναληφθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα, εφόσον τα αποτελέσματα είναι τα αναμενόμενα. Αυτό επιτρέπει στους φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, τη χάραξη πολιτικής για τη συλλογή τεκμηριωμένων στοιχείων σχετικά με τις επιπτώσεις μιας δεδομένης πολιτικής για την καινοτομία, και να καθορίσουν τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Ο τελικός στόχος είναι, τα εμπειρικά στοιχεία που θα λειφθούν σχετικά με τις επιπτώσεις / αποτελέσματα μιας καινοτομάς κοινωνικής πολιτικής, να αναδείξουν αν είναι σημαντική μια πολιτική που εφαρμοζέται και κατά πόσο πρέπει να συνεχιστεί ή αν πρέπει να αναβαθμιστεί.

Δικαιούχοι:

-Δημόσιοι Οργανισμοί
-Ιδιωτικοί Οργανισμοί
-Μη κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

Επιλέξιμοι επικεφαλείς οργανισμοί μπορούν να είναι: • είτε δημόσιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον καθορισμό ή / και εφαρμογή της πολιτικής απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής και / ή την οργάνωση και / ή τη χρηματοδότηση και / ή παράδοση της απασχόλησης και των κοινωνικών υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, είτε
ιδιωτικές ή μη κερδοσκοπικές οντότητες συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών ή παρέχουν απασχόληση εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
Οι αιτούντες, οι οποίοι είναι ιδιωτικοί ή μη κερδοσκοπικοί φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων, θα πρέπει να έχουν τη βάση λειτουργίας τους τουλάχιστον για 5 χρόνια σε ένα από τα επιλέξιμα κράτη της προκήρυξης.

Η πρόταση μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερους συν-αιτούντες.

Η συγχρηματοδότηση είναι από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο και καλύπτει το 80%. Το αιτούμενο ποσό πρέπει να είναι μεταξύ €750.000 και €2.000.000 .

Προθεσμία Υποβολής: 16/11/2015

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=462&furtherCalls=yes