Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2018 – Αριθμός Πρόσκλησης ΥΕ/ΥΑ/ΤΑΜΕ/01.2018

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στα πλαίσια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2018 – Αριθμός Πρόσκλησης ΥΕ/ΥΑ/ΤΑΜΕ/01.2018

H Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών (η οποία έχει οριστεί ως η Υπεύθυνη Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2014-2020), προβαίνει σε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2018 (Αριθμός Πρόσκλησης: ΥΕ/ΥΑ/ΤΑΜΕ/01.2018), για τα πιο κάτω έργα:

Ειδικός Στόχος: Άσυλο

Τίτλος έργου: Προγράμματα απασχόλησης των διαμενόντων στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας
Διαθέσιμος προϋπολογισμός έργου: €250.000
Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Τίτλος έργου: Ανοικτό Κέντρο Υποδοχής για Ευάλωτα Πρόσωπα Αιτητές Διεθνούς Προστασίας
Διαθέσιμος προϋπολογισμός έργου:€900.000
Διάρκεια υλοποίησης: 21 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Ειδικός Στόχος: Ένταξη / Μόνιμη Μετανάστευση

Τίτλος έργου: Πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας (ενήλικες)
Διαθέσιμος προϋπολογισμός έργου: €350.000
Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Τίτλος έργου: Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές
Διαθέσιμος προϋπολογισμός έργου: €500.000
Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Τίτλος έργου: Κέντρα Εξυπηρέτησης Μεταναστών (ΚΕΜ) – Migrant Info – Centre (MIC)
Διαθέσιμος προϋπολογισμός έργου: €500.000
Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Τίτλος έργου: Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας και παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε ανήλικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών
Διαθέσιμος προϋπολογισμός έργου: €350.000
Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Τίτλος έργου: Προγράμματα Ένταξης στην αγορά εργασίας
Διαθέσιμος προϋπολογισμός έργου: €250.000
Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Τίτλος έργου: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας
Διαθέσιμος προϋπολογισμός έργου: €100.000
Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Τίτλος έργου: Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη των Μεταναστών
Διαθέσιμος προϋπολογισμός έργου: €150.000
Διάρκεια υλοποίησης: 46 μήνες

Ειδικός Στόχος: Επαναπατρισμός (3)

Τίτλος έργου: Κέντρο Στήριξης Εθελούσιων Επιστροφών και Επανένταξης
Διαθέσιμος προϋπολογισμός έργου: €1.100.000
Διάρκεια υλοποίησης: 21 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης

Τίτλος έργου: Δίκτυο για την Επιστροφή
Διαθέσιμος προϋπολογισμός έργου: €90.000
Διάρκεια υλοποίησης: 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης
Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και τα συνημμένα έγγραφα (Παραρτήματα 1-11) διατίθενται στην ιστοσελίδα της Υπεύθυνης Αρχής (www.moi.gov.cy/efu ). Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, αφού λάβουν τα σχετικά έγγραφα, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος με τα στοιχεία τους (Παράρτημα 11) και να το προωθήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο τηλεομοιότυπο: 22409948. Για οτιδήποτε περαιτέρω, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνούν με τους Λειτουργούς της Υπεύθυνης Αρχής στο τηλέφωνο: 22409999.
Σημειώνεται ότι ερωτήσεις που αφορούν το περιεχόμενο της πρόσκλησης θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους φορείς μόνο γραπτώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] , μέχρι τη Δευτέρα, 10/09/2018 και ώρα 15.00.
Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν στον Επικεφαλής της Υπεύθυνης Αρχής, μέχρι τη Δευτέρα, 24/09/2018 και ώρα 15.00, έναντι απόδειξης παράδοσης, στη διεύθυνση: ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Elma House, Μνασιάδου 10, 4ο όροφος, 1065 ΛΕΥΚΩΣΙΑ.
Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ και την Κυπριακή Δημοκρατία.