Πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων (AD 5/AD 7) στον τομέα του ελέγχου.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την
κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Η παρούσα προκήρυξη αφορά δύο βαθμούς. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για έναν μόνο βαθμό. Η επιλογή πρέπει να γίνει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας. Ωστόσο, υπό ορισμένες προϋποθέσεις που περιγράφονται στο σημείο 2,
υποψηφιότητα στον βαθμό AD 7 μπορεί να μεταφερθεί από την εξεταστική επιτροπή στον βαθμό AD 5.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων στον τομέα του ελέγχου.
Στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι διοικητικοί υπάλληλοι υποστηρίζουν ως επί το πλείστον τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων.

Οι ελεγκτές, ειδικότερα, παρέχουν διασφάλιση στα διοικητικά στελέχη του οργανισμού ελέγχοντας, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων
πολιτικής της ΕΕ, την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και τη βελτιστοποίηση των πόρων.

Αξιολογούν την επιτυχία της διαχείρισης των κινδύνων, καθώς και τον τρόπο διακυβέρνησης του οργανισμού και λειτουργίας των εσωτερικών διαδικασιών. Η έκταση και η φύση των ελέγχων μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά και να καλύπτουν διάφορες
διοικητικές και επιχειρησιακές διαδικασίες.

Οι ελεγκτές μπορούν, κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, να κληθούν να πραγματοποιήσουν ελέγχους σε διάφορες χώρες της ΕΕ, καθώς και σε τρίτες χώρες.
Οι ελεγκτές παρέχουν επίσης συμβουλές στα διοικητικά στελέχη σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των συστημάτων και των
διαδικασιών.

Περισσότερες λεπτομέρειες http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/171A/01&from=EN