Θέση Εργασίας στο Συμβούλιο Νεολαίας «Λειτουργός Νεολαίας»

Θέση Εργασίας στο Συμβούλιο Νεολαίας «Λειτουργός Νεολαίας»
με σύμβαση εργοδότησης ορισμένου χρόνου 8 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης εκ μέρους του ΣυΝΚ.
Απαιτούμενες προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής
Καθώς η θέση προκηρύσσεται στα πλαίσια του προγράμματος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού «ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» οι κύριες προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής καθορίζονται ως εξής:
(http://www.hrdauth.org.cy/easyconsole.cfm/…/project/p_id/180)
(α) Ικανοποιούνται ανάγκες στελέχωσης επιχειρήσεων/οργανισμών μέσα από την πρόσληψη και κατάρτιση αποφοίτων που έχουν συμπληρώσει με επιτυχία πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών και είναι κάτοχοι, κατ` ελάχιστον, διπλώματος ανώτερης εκπαίδευσης.
Μέσω του Σχεδίου υλοποιούνται προγράμματα κατάρτισης που έχουν διάρκεια 6 μήνες.
Υποβάλλεται αίτηση για εξασφάλιση έγκρισης πριν από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης του απόφοιτου.
Η ηλικία του απόφοιτου που προτίθεται να ενταχθεί στο Σχέδιο, κατά την ημερομηνία παραλαβής της αίτησής εργοδότη για συμμετοχή στο Σχέδιο, πρέπει να είναι κάτω των 30 ετών.
Καθήκοντα – ευθύνες:
1) Παρέχει διοικητική υποστήριξη.
2) Συμβάλλει στην αποτελεσματική οργάνωση της διοικητικής υποστήριξης και διαχείρισης των προγραμμάτων που αναλαμβάνει το Συμβούλιο.
3) Παρακολουθεί και υποστηρίζει την οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει το Συμβούλιο.
4) Προωθεί τους στόχους και το όραμα του Συμβουλίου.
5) Αρθρογραφία για θέματα που αφορούν τη νεολαία.
6) Παρακολούθηση και αναφορά σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς αναφορικά με τις τάσεις της πολιτικής για την νεολαία στην Ε.Ε. (νέοι, οργανώσεις νεολαίας, Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας.
7) Παρακολούθηση και αναφορά σε όλους των ενδιαφερομένων για τις εξελίξεις της πολιτικής της Ε.Ε. που έχουν άμεσο αντίκτυπο στους νέους.
8) Προετοιμασία και επεξεργασία κειμένων σχετικά με το Συμβούλιο
9) Διεξαγωγή ερευνών και αναφορών.
10) Εκπροσώπηση του Συμβουλίου στο εξωτερικό.
11) Πραγματοποιεί μεταφράσεις κειμένων του ΣυΝΚ(από Αγγλικά σε Ελληνικά ή/και Τούρκικα)
12) Παρακολούθηση, ενημέρωση, προώθηση και μηνιαία ανάλυση ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ΣυΝΚ.
13) Δυνατότητα εργασίας σε ευέλικτο ωράριο. Ξεκαθαρίζεται ότι οι ώρες εργασίας συνολικά δεν θα ξεπερνούν το ανώτατο όριο, όπως προνοείται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους κανονισμούς της Ε.Ε.
14) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.
Απαιτούμενα Προσόντα
1) Πανεπιστημιακό πτυχίο ή ισότιμος τίτλος στο πεδίο Επικοινωνία και Σπουδές Διαδικτύου ή Πολιτικές Επιστήμες.
2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέμα σχετικό με τα πιο πάνω θέματα, που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
3) Γνώση σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης λειτουργιών γραφείου.
4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Άλλες γλώσσες (π.χ. Γαλλικά ή Τούρκικα) θεωρούνται επιπλέον προσόν.
5) Σχετική πείρα σε οργανώσεις νεολαίας θα αποτελεί πλεονέκτημα.
6) Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS office, Photoshop ή άλλο συναφές πρόγραμμα)
7) Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας, ευαισθησία σε θέματα νεολαίας, δημοσίων σχέσεων και διεθνούς συνεργασίας.
Μισθολογική τοποθέτηση: €12.350 ακαθάριστοςετησίως
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν:
1) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
2) Συνοδευτική επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected] όχι αργότερα από 8η Μαΐου 2016.
Αιτήσεις οι οποίες θα ληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν, θα κληθούν να απαντήσουν ένα ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικά και μετά σε προσωπική συνέντευξη.