Το πραγματικό ΑΕΠ της Κύπρου ακολουθεί ανοδική πορεία

Το πραγματικό ΑΕΠ της Κύπρου ακολουθεί ανοδική πορεία, η απασχόληση αυξάνεται με σταθερό ρυθμό και η ανεργία εξακολουθεί να μειώνεται, αν και παραμένει αισθητά σε υψηλότερα επίπεδα απ΄ό,τι πριν από την κρίση. Η ιδιωτική κατανάλωση παραμένει ο μοχλός της ανάκαμψης. Οι επενδύσεις εξακολουθούν να αυξάνονται, κάτι που θα οδηγήσει και στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας.
Real Gross Domestic Product (% change)
Cyprus
5-year average 2008-12: 0,1
2013: -6,0
2014: -1,5
2015: 1,7
2016: 2,8
2017 : 2,5
2018: 2,3
http://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2017-economic-forecast