Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στον Τομέα της Μετάφρασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για Πτυχιούχους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης στον τομέα της μετάφρασης στη Γενική Γραμματεία του, προκειμένου να συμβάλει στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων και στην κατανόηση των λειτουργιών του Κοινοβουλίου απο τους νέους ασκούμενους.
Οι υποψήφιοι πρέπει:
■να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας,
■να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω όταν θα ξεκινήσει η περίοδος πρακτικής άσκησης ,
■να έχουν αποκτήσει, πριν από τη λήξη της προθεσμίας, πανεπιστημιακό πτυχί μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών,
■να έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την επίσημη γλώσσα μιας υποψήφιας χώρας και εις βάθος γνώση δύο άλλων επίσημων γλωσσών της ΕΕ,
■να μην έχουν λάβει μέρος σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην ΕΕ ή να έχουν εργοδοτηθεί για περισσότερο από τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες απο την ΕΕ.
Οι περιόδοι πρακτικής άσκησης στη μετάφραση λαμβάνουν χώρα στο Λουξεμβούργο και έχουν διάρκεια 3 μήνες με πιθανή παράταση για άλλους 3.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή αξίας 1 213,55 ευρώ .
Ημερομηνίες πρακτικής άσκησης: Περιόδοι αιτήσεων:

■01 Ιανoυαρίου 15 Ιουνίου – 15 Αυγούστου (μεσάνυχτα)
■01 Απριλίου 15 Σεπτεμβρίου – 15 Νοεμβρίου (μεσάνυχτα)
■01 Ιουλίου 15 Δεκεμβρίου – 15 Φεβρουαρίου (μεσάνυχτα)
■01 Οκτωβρίου 15 Μαρτίου – 15 Μαΐου (μεσάνυχτα)

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους κανόνες και όρους για την Πρακτική Ασκηση στον τομέα της μετάφρασης.
Για περισσότερες πληροφορίες και τηνδιαδικτυακή αίτηση , επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης και Εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships

Ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ) προσλαμβάνει εκπαιδευόμενους δύο φορές το χρόνο για αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης διάρκειας έξι μηνών. Eπόμενη προθεσμία: 28 Φεβρουαρίου 2016.
Ο κύριος ρόλος του ΕΚΣΓ, το οποίο είναι σώμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι να εφαρμόζει τις γλωσσικές πολιτικές και να προωθεί καινοτόμες πρακτικές για τη μάθηση και τη διδασκαλία των σύγχρονων γλωσσών.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα αναλάβουν ευθύνες και συγκεκριμένα καθήκοντα σε ένα από τους τέσσερεις τομείς του Κέντρου που προτείνονται για εκπαίδευση υποψηφίων. Ο κάθε τομέας αντιστοιχεί σε διαφορετικό τύπο πρακτικής άσκησης:

■Εξειδίκευση στο χειρισμό της ιστοσελίδας του Κέντρου (Website specialization): Oι εκπαιδευόμενοι θα βοηθούν τον υπεύθυνο (webmaster) της ιστοσελίδας στην καθημερινή εργασία του και θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη του δικτυακού τόπου του ΕΚΣΓ. Θα είναι υπεύθυνοι για τα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν, για την συμπλήρωση των εργασιών και για την ακριβή ενημέρωση της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που θα δημοσιεύονται σε αυτήν.
■Προγραμματισμός και logistics (The programme and logistics specialization): Οι εκπαιδευόμενοι θα βοηθούν τον υπεύθυνο και το γραμματέα του προγράμματος σε συνεννόηση με τους συντονιστές για τον καθορισμό των διαδικασιών και των πρακτικών λεπτομερειών, επικοινωνώντας με τους συμμετέχοντες των εργαστηρίων και για την αποστολή του κάθε είδους εγγράφων, επίσης θα βοηθούν τις ομάδες και τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων και συναντήσεων τους για να ακολουθείτε το πρόγραμμα επιγραμματικά.
■Εξειδίκευση και Τεκμηρίωση εγγράφων (The documentation specialization – DRC): Οι εκπαιδευόμενοι θα βοηθούν στην τεκμηρίωση εγγράφων του ΕΚΣΓ και πρέπει να έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο στους τομείς των επιστημών βιβλιοθηκονομίας, τεκμηρίωσης ή πληροφοριών. Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι μέλη της ομάδας τεκμηρίωσης και πόρων του Κέντρου και θα συμμετέχουν στη διαδικασία εύρεσης νέων πόρων και τη δημιουργία προϊόντων ντοκιμαντέρ, καθώς και στις καθημερινές λειτουργίες του τομέα που συνδέονται με την τεκμηρίωση εγγράφων.
■Εξειδίκευση στον Τομέα Διοίκησης και Οικονομικών: Οι εκπαιδευόμενοι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της βάσης δεδομένων που συνδέονται με την υπάρχουσα βάση δεδομένων αλληλογραφίας και στην εφαρμογή της Windream (λογισμικό διαχείρισης εγγράφων), ιδιαίτερα κατά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών, επίσης θα συμμετέχουν στις διαδικασίες της οικονομικής τεκμηρίωσης σε φωτοτυπίες και ταξινόμηση σύμφωνα με το άρθρο του προϋπολογισμού, την καταγραφή των αποστολών, την προετοιμασία της αλληλογραφίας για το Στρασβούργο, διορθώσεις στη βάση δεδομένων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ΕΚΣΓ, καταχώριση τραπεζικών στοιχείων στη βάση δεδομένων του ΕΚΣΓ, προετοιμασία εγγράφων τεκμηρίωσης για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια σχετικά με προπληρωμένα εισιτήρια, ξενοδοχεία και κρατήσεις.
Σε όλες τις πιο πάνω ειδικεύσεις , οι ασκούμενοι πρέπει να αποδείξουν το ομαδικό τους πνεύμα, την ευελιξία τους και το έντονο ενδιαφέρον τους για τις δραστηριότητες του ΕΚΣΓ.
Οι εκπαιδευόμενοι θα λαμβάνουν μηνιαίο εισόδημα αξίας 720 ευρώ.
Το ΕΚΣΓ δεν καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου των εκπαιδευομένων προς και από το Γκρατς. Κάθε μήνα θα γίνεται αφαίρεση αξίας 20 ευρώ από το μισθό των εκπαιδευόμενων για τα έξοδα ασφάλισης τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι:
■κατά προτίμηση μεταπτυχιακοί φοιτητές,
■πολύγλωσσοι (αγγλικά, γαλλικά και, αν είναι δυνατόν, βασική γνώση της γερμανικής γλώσσας).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
■28 Φεβρουαρίου (για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου).
■31 Αυγούστου (για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου).
Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα πρακτικής άσκησης του ΕΚΜΓ
http://www.ecml.at/Abou…/Traineeship/tabid/1790/Default.aspx

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ-ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

Ετήσια Έκδοση σχετικά με τις δράσεις του Δήμου Λάρνακας σε θέματα περιβάλλοντος, τα προγράμματα στα οποία συμμετέχει αναφορικά με το περιβάλλον, οι εκδηλώσεις που γίνονται, οι δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, η πολιτική της ΕΕ σε θέματα περιβάλλοντος κλπ.

PERIBALLONTIKA NEA 2015 low res

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Στήριξη για τη διανομή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών – σχέδιο «αυτόματης κινηματογραφικής στήριξης»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ
Οι αιτούντες πρέπει να είναι εταιρείες διανομής ευρωπαϊκών κινηματογραφικών ταινιών/θεατρικών έργων που να συμμετέχουν σε εμπορικές δραστηριότητες για την παρουσίαση σε ευρύτερο κοινό σε κινηματογραφικές αίθουσες ταινιών με σκοπό την εκμετάλλευση και των οποίων οι δραστηριότητες να
συμβάλλουν στην επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA και να τελούν υπό την κυριότητα, είτε άμεσα είτε με πλειοψηφική συμμετοχή, πολιτών από τις χώρες αυτές.
Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας που απευθύνονται ειδικά σε επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση συμπληρωματικές πιστώσεις που θα
καταβάλλουν αυτές οι χώρες ή περιφέρειες σύμφωνα με ειδικό διακανονισμό που θα συμφωνηθεί με αυτές.
Το πρόγραμμα καθιστά εφικτές τη συνεργασία και τη λήψη κοινών ενεργειών με χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα και με διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, όπως η Unesco, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας, βάσει της από κοινού συμβολής τους στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Το σχέδιο «αυτόματης κινηματογραφικής στήριξης» αποτελείται από δύο στάδια:
1. Τη δημιουργία ενός δυνητικού κεφαλαίου, κατ’ αναλογία των εισιτηρίων που έχουν πωληθεί κατά την περίοδο αναφοράς (2014) για μη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες στις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA, εντός των ορίων ενός ανώτατου ποσού ανά ταινία, το οποίο θα είναι προσαρμόσιμο για κάθε χώρα.
2. Την επανεπένδυση: το δυνητικό κεφάλαιο που δημιουργείται με τον τρόπο αυτόν από κάθε εταιρεία πρέπει να επανεπενδυθεί σε 3 ενότητες:
Ενότητα 1 – συμπαραγωγή μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών·
Ενότητα 2 – αγορά δικαιωμάτων διανομής μη εθνικών ευρωπαϊκών ταινιών, π.χ. μέσω ελάχιστων
εγγυήσεων, και/ή
Ενότητα 3 – έξοδα έκδοσης (παραγωγή αντιγράφων, μεταγλώττιση και υποτιτλισμός),
προώθησης και διαφήμισης για μη εθνικές ευρωπαϊκές ταινίες.
Η μέγιστη διάρκεια της δράσης είναι 30 μήνες για τις Ενότητες 1 και 2 και 42 μήνες για την Ενότητα 3.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 22 450 000 ευρώ.
Η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40 %, 50 % ή 60 % του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών ανάλογα με την εθνικότητα της ταινίας και τη χώρα διανομής της (βλ.κατευθυντήριες γραμμές).
Οι προθεσμίες για την αποστολή των αιτήσεων είναι:
Δημιουργία: 30/4/2015.
Επανεπενδύσεις: εντός της προθεσμίας που ορίζεται για κάθε ενότητα και έως τις 2/8/2016.
Το πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών καθώς και τα έντυπα αίτησης διατίθενται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-automatic-support-2015_encinema

The European Commission launches public consultation on empowering the national competition authorities to be more effective enforcers

The aim of this public consultation is to get feedback from a broad range of stakeholders on potential legislative guarantees that national competition authorities: (1) act independently when enforcing EU competition law, and have the resources and staff needed to do their work; (2) have adequate tools to detect and sanction violations of the EU competition rules; and that (3) their leniency programmes, which encourage companies to come forward with evidence of illegal cartels, can work more effectively across Europe.

How to take part
We encourage you to take part in the consultation which will be open until 12 February. Contributions are to be submitted by replying to the online questionnaire on the EUSurvey website. You can find more information on the public consultation here http://ec.europa.eu/competition/consultations/2015_effective_enforcers/index_en.html
Role played by the national competition authorities

The national competition authorities are key partners of the Commission for enforcing the EU competition rules. They need to ensure that national markets work well and fairly for the benefit of consumers and businesses. Since 2004, the national competition authorities have taken 85% of the decisions applying the EU competition rules.

Competition enforcement by the NCAs protects European consumers from cartels that keep the prices of goods and services artificially high (see e.g. the recent cartel decisions by the Belgian and French competition authorities fining companies for coordinated price increases of shampoos, deodorants and household cleaning products). It also gives consumers access to a better choice of innovative goods and services.

Boosting competition enforcement at national level
The national competition authorities could do even more. The 2014 Commission Communication on Ten Years of Regulation 1/2003 identified areas of action to boost the enforcement powers of the national competition authorities. Many are missing the tools and resources they need to be effective enforcers. Moreover, divergences and limitations in their powers can mean very different outcomes for consumers depending on which national competition authority pursues a competition case.
This public consultation is a key stage in the process which will allow the Commission to verify its findings and scope any potential future action to be taken.

30 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Λονδίνο, Χάγη, Βρυξέλλες, Κοπεγχάγη, Λουξεμβούργο)

1. London-EUROPEAN BANKING AUTHORITY
Policy Expert (Impact Assessment) – (PAC SEC 01/2016 Repl), Deadline: 29/01/2016
https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1335674/PAC+SEC+01+2016+Policy+Expert+IA+l.pdf

2. The Hague-European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP), Networking Officer, Deadline: 21/02/2016
http://www.edctp.org/vacancies/networking-officer

3. Brussels-Friends of the Earth Europe (FoEE),
1.Economic Justice campaign – Intern, Deadline:05/02/2016
http://www.foeeurope.org/ejintern-vacancy-180116
2.Resource Use and Consumption – Vacancy, Deadline: 11/02/2016

4. Brussels- Enhesa
Arabic Speaking Junior Legal Consultant, Deadline: 01/04/2016
http://www.enhesa.com/careers/arabic-speaking-junior-legal-consultant

5. Brussels
1.MWH-Distaster Risk Management expert, Deadline: 26/01/2016
http://www.mwhglobal.eu/cgi-bin/datadirs.pl?&lg=1&id_datadir_family=3&extlink=6&sw=detail&id_datadir_sheet=361&cat=
2.MWH-Financial Manager – TAIEX, Deadline: 31/01/2016
http://www.mwhglobal.eu/cgi-bin/datadirs.pl?&lg=1&id_datadir_family=3&extlink=6&sw=detail&id_datadir_sheet=356&cat=
3.MWH-Team Leader – TAIEX, Deadline: 31/01/2016
http://www.mwhglobal.eu/cgi-bin/datadirs.pl?&lg=1&id_datadir_family=3&extlink=6&sw=detail&id_datadir_sheet=355&cat=
4.MWH-Travel and Event Logistics Manager – TAIEX, Deadline: 31/01/2016
http://www.mwhglobal.eu/cgi-bin/datadirs.pl?&lg=1&id_datadir_family=3&extlink=6&sw=detail&id_datadir_sheet=357&cat=
5.MWH-Financial Analyst/ Infrastructure/Project Economist, Deadline: 21/02/2016
http://www.mwhglobal.eu/cgi-bin/datadirs.pl?&lg=1&id_datadir_family=3&extlink=6&sw=detail&id_datadir_sheet=364&cat=
6.MWH-Team Leader – Water supply and Sanitation Expert, Deadline: 21/02/2016
http://www.mwhglobal.eu/cgi-bin/datadirs.pl?&lg=1&id_datadir_family=3&extlink=6&sw=detail&id_datadir_sheet=363&cat=
7. MWH-Team Leader – Project manager, Deadline: 15/02/2016
http://www.mwhglobal.eu/cgi-bin/datadirs.pl?&lg=1&id_datadir_family=3&extlink=6&sw=detail&id_datadir_sheet=362&cat=

LONDON-INLINE

1. Policy, Energy & Environment Account Manager
http://inlinepolicy.com/inline-policy-energy-environment-account-manager
2. Policy, Financial Services Senior Policy Consultant
http://inlinepolicy.com/inline-policy-head-of-fintech
3. Policy, Head of Technology Policy
http://inlinepolicy.com/inline-policy-head-of-technology-policy
International Diabetes Federation (IDF), Brussels
Statistician and Data Analyst, 14/02/2016
http://www.idf.org/jobs/statistician-data-analyst

European Association for Information on Local Development (AEIDL), Brussels
Assistant to the Coordinator of the Social Innovation Community, 28/02/2016
http://jobs.euractiv.com/job/assistant-coordinator-social-innovation-community-136311

United Nations Population Fund (UNPF), Copenhagen
1. Investigations Specialist, Deadline: 05/02/2016
http://www.unfpa.org/jobs/investigations-specialist
2. Chief, Commodity Security Branch, Technical Division, Deadline: 17/02/2016
http://www.unfpa.org/jobs/chief-commodity-security-branch-technical-division
3. Director, Division of Management Services (DMS), Deadline: 17/02/2016
http://www.unfpa.org/jobs/director-division-management-services-dms
4.Deputy Executive Director (Programme), Assistant Secretary General (ASG), Office of Executive Director, Deadline:17/02/2016
http://www.unfpa.org/jobs/deputy-executive-director-programme-assistant-secretary-general-asg-office-executive-director
5. UNFPA Internship Programme, Deadline: 31/12/2016
http://www.unfpa.org/jobs/unfpa-internship-programme

European Investment Bank (EIB), Luxembourg
1. Head of Unit – Bank Monitoring, Deadline: 24/01/2016
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=102793&PostingSeq=1

2. Debt Funds Analyst, Deadline: 25/01/2016
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=102793&PostingSeq=1

3. Graduate, Deadline: 29/01/2016
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=102793&PostingSeq=1

4. Group Risk Management Officer, Deadline: 07/02/2016
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=102793&PostingSeq=1

5. (Senior) Administrative Assistant, Deadline: 03/02/2016
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=102793&PostingSeq=1

6. Officer in Mandate Services, Deadline: 05/02/2016
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=102793&PostingSeq=1

7. Communication Monitoring and Evaluation Analyst, Deadline: 08/02/2016
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=102848&PostingSeq=1

8. Graduate – Operational Management and Business Planning, Deadline:09/02/2016
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=102793&PostingSeq=1

9.(Senior) Translator/Reviser/Editor (English main language), Deadline: 10/02/2016
https://erecruitment.eib.org/psp/hr/EMPLOYEE/HRMS/c/HRS_HRAM.HRS_APP_SCHJOB.GBL?Page=HRS_APP_JBPST&Action=U&FOCUS=Applicant&SiteId=1&JobOpeningId=102793&PostingSeq=1
looking for a job

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)»

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, σας προσκαλεί σε εκπαιδευτικό εργαστήρι INVITATIONμε θέμα τη διαδικασία επιλογής προσωπικού στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο χώρο στέγασης του Europe Direct Δήμου Λάρνακας*

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016
11:00 – 13:00

*αναπαλαιωμένο κτήριο της πρώην Οθωμανικής Τράπεζας, στην Πλατεία Βασιλέως Παύλου, έναντι Μουσείου Πιερίδη και Περιπτέρου ΚΟΤ, στη Λάρνακα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
•11:00-12:00- Διαδικασία υποβολής αίτησης και εξέτασης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO)
•Διάλειμμα: 12:00-12:15
•12:15-13:15-Πρακτική εξάσκηση για ενίσχυση των δεξιοτήτων και για βελτίωση της βαθμολογίας.

Το εργαστήρι είναι δωρεάν.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο 24620993 ή στο email [email protected]
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδιο Λειτουργό του Europe Direct Δήμου Λάρνακας κ. Μυρτώ Κατσούρη στο τηλέφωνο 24620993

4 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

Προθεσμία Υποβολής: 10 Φεβρουαρίου 2016

1. Social Research Officer

2. Stakeholder Relations and Policy Analysis Support Officer

3. Legal Research Officer – Asylum, Migration and Borders

4. Legal Research Officer

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies

Θέσεις εργασίας σε φορείς της ΕΕ

1. Research Officer
European Institute for Gender Equality (EIGE)-Λιθουανία -Προθεσμία: 29/1/2016
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2015-ca-11-fg4

2.Quality Management Officer
European Asylum Support Office-Μάλτα- Προθεσμία: 18/1/2016
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO_2015_TA_010-Quality-Management-Officer-AD-7.pdf

3.Project Manager
European Asylum Support Office-Μάλτα-Προθεσμία: 5/2/2016
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/dlm_uploads/TA011_VN-Project-Manager-AD6.pdf

4.Team leader – Situation and Crisis Monitoring
Frontex-Πολωνία Προθεσμία: 31/1/2016
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2015/December/2015_12_23_FSC_SCM_team_leader.pdf

5.Junior Analyst
Frontex-Πολωνία-Προθεσμία: 31/1/2016
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2015/December/2015_12_23_Junior_Analyst.pdf

6.Research Officer
Frontex-Πολωνία-Προθεσμία: 31/1/2016
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2015/December/2015_12_23_Research_Officer.pdf

7.Head of Return Support Unit
Frontex-Πολωνία-Προθεσμία: 31/1/2016
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2015/2015_12_15_HoRSU.pdf

8.Head of Third Countries and European Cooperation Unit
Frontex-Πολωνία-Προθεσμία: 31/1/2016
http://frontex.europa.eu/assets/About_Frontex/Job/2015/2015_12_15_HoTCECU.pdf

9.Project and Data Acquisition Officer for Copernicus Services (FGIV)
European Maritime Safety Agency (EMSA)-Πορτογαλία-Προθεσμία: 04/2/2016
http://emsa.europa.eu/work/jobs/vacancies/item/2573-emsa-ca-2015-15.html

10.Senior Specialist in the Procurement Business Area
European Police Office (Europol)-Ολλανδία-Προθεσμία: 30/1/2016
https://www.europol.europa.eu

11.Research Officer
European Institute for Gender Equality (EIGE)-Λιθουανία- Προθεσμία:29/1/2016
http://eige.europa.eu/about-eige/recruitment/eige-2015-ca-11-fg4

12.Quality Management Officer
European Asylum Support Office-Μάλτα-Προθεσμία: 18/1/2016
https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO_2015_TA_010-Quality-Management-Officer-AD-7.pdf

ergasia-ergasia

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Δράσεις Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων Συμφωνά με το «Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες»

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι από τις 11/1/2016 αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων για δράσεις προώθησης γεωργικών προϊόντων, στα πλαίσια του “Καθεστώτος Κρατικών Ενισχύσεων για Ενέργειες Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων στην Εσωτερική Αγορά και Τρίτες Χώρες”, οι οποίες θα υλοποιηθούν την περίοδο 11/1/2016-31/12/2016.

αγροτικά προιόντα

Δικαιούχοι είναι, για την συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις/διαγωνισμούς/εκδηλώσεις, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, για δε άλλες δράσεις όπως δημοσιεύσεις, διάδοση επιστημονικών γνώσεων και εκστρατείες προώθησης (ανάλογα με την περίπτωση – εντός της Εσωτερικής Αγοράς ή σε Τρίτες Χώρες) Οργανισμοί/ Οργανώσεις/ Σύνδεσμοι, αναγνωρισμένες Οργανώσεις /Ομάδες /Ενώσεις Παραγωγών και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή, μεταποίηση ή/και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Ως γεωργικά προϊόντα νοούνται τα προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης (ΕΚ), εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://goo.gl/PDNE6x. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως, στη διεύθυνση που αναφέρεται πιο κάτω.

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου – Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία
Τηλ: 22867135, 22867234