Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας (2014-2020) – Υποβολή προτάσεων για το έτος 2016 «Πρόγραμμα Υγεία – 2016»

Το Υπουργείο Υγείας, έπειτα από ενημέρωση από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (CHAFEA – Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) και βάσει της Γνωστοποίησης 2016/C 84/03 της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 04/03/2016, αναγγέλλει την έναρξη υποβολής προτάσεων για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς σε συγκεκριμένες ενέργειες με τη μορφή επιχορήγησης σχεδίων/έργων.

H συγκεκριμένη πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων ανέρχεται στα €9.350.000, με μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης από την ΕΕ για κάθε σχέδιο / δράση, το 60%. Το ποσοστό χρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει και στο 80% σε περίπτωση που κάποια πρόταση πληροί τα κριτήρια εξαιρετικής χρησιμότητας, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIΙ του Προγράμματος Εργασίας για το έτος 2016. Ταυτόχρονα, το Παράρτημα ΙΙ του προγράμματος εργασίας για το έτος 2016 περιλαμβάνει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης για τη χρηματοδότηση των έργων/σχεδίων.

Ως γενικά χαρακτηριστικά κάποιου έργου/σχεδίου, αναφέρεται ότι αυτό θα πρέπει να παρέχει υψηλή προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ, να έχει τη συμμετοχή τουλάχιστον τριών εταίρων από διαφορετικές χώρες, να είναι καινοτόμο και να διαρκεί τρία χρόνια κατά το μέγιστο.

Οι Δράσεις προς χρηματοδότηση για το 2016:

-Υγεία των μεταναστών: Βέλτιστες Πρακτικές στην παροχή φροντίδας για ευάλωτους μετανάστες και πρόσφυγες.
-Συγκέντρωση γνώσης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε μέτρα για μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικούς και της βαριάς επεισοδιακής κατανάλωσης αλκοόλ.
-Συγκέντρωση γνώσης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε μέτρα για πρόληψη της χρήσης παράνομων ουσιών σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας στη μείωση της ζήτησης ναρκωτικών.
-Υποστήριξη στα Κράτη Μέλη και σε ενδιαφερόμενους φορείς για την αντιμετώπιση της πρόκλησης των χρόνιων παθήσεων.
-Επιλογή και προστασία δοτών.

Δικαίωμα Συμμετοχής:

– Οργανισμοί οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ, σε χώρα μέρος της ΕΖΕΣ, που αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία και Νορβηγία) και έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα και σε τρίτη χώρα που έχει διμερή συμφωνία με την ΕΕ για τον σκοπό του Προγράμματος.

– Οργανισμοί που αφορούν σε φορείς που έχουν συσταθεί νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων αρχών, φορέων του δημόσιου τομέα, ερευνητικά και υγειονομικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας. Οι Οργανισμοί αυτοί μπορούν να συμμετέχουν ως συντονιστές ή ως άλλου είδους δικαιούχοι.

– Οργανισμοί από άλλες χώρες μπορούν να συμμετέχουν μόνο ως υπεργολάβοι ή συνεργαζόμενοι εταίροι στα έργα/σχέδια, εφόσον πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Διαδικασία υποβολής προτάσεων:
Η υποβολή προτάσεων γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ανταλλαγής (Electronic Exchange System) του EC Participant Portal (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/), όπου είναι διαθέσιμη και η σχετική πληροφόρηση.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 2 Ιουνίου 2016

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους Λειτουργούς του Κλιμακίου Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Υπουργείου Υγείας: κα Έλενα Μακρυγιώργη (τηλ.: 22605385, ηλεκτρ. ταχ.: [email protected]) και κα Χρύσω Γρηγοριάδου (τηλ.: 22605380, ηλεκτρ. ταχ.: [email protected]).

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Εργασίας για το 2016, καθώς επίσης και για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων, μπορείτε να βρείτε στις πιο κάτω ιστοσελίδες:

– Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.cy),

– Ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (CHAFEA- Consumers, Health and Food Executive Agency) (http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html),

– Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημόσια Υγεία (http://ec.europa.eu/health/programme/events/adoption_workplan_2016_en.htm),

– Ιστοσελίδα του Research and Innovation Participant Portal (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/default-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/1/1/0/default-group&+PublicationDate/desc),

– Ιστοσελίδα της Πύλης Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/programme/fId/450/).

http://www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/0/874D4367DFB72D01C2257F7900277BFB?OpenDocument

Erasmus+, Κεντρική δράση 3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής Κοινωνική ένταξη μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να αφορούν κατά κύριο λόγο έναν από τους δύο ακόλουθους γενικούς στόχους, ο οποίος θα πρέπει να αναγράφεται στο έντυπο της αίτησης:

1. Πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της διαπολιτισμικής κατανόησης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.

2. Προώθηση της ένταξης των μειονεκτούντων εκπαιδευόμενων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, με ταυτόχρονη πρόληψη και καταπολέμηση των πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας στο πλαίσιο των θεματικών κατηγοριών που καλύπτει η δήλωση του Παρισιού. Επιλέξιμοι αιτούντες για συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση είναι:

—εκπαιδευτικά ιδρύματα και λοιποί πάροχοι μάθησης·
—δημόσιες αρχές σε εθνικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, αρμόδιες για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας·
—μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (ΜΚΟ)·
—ερευνητικά κέντρα·
—επαγγελματικές οργανώσεις και κοινωνικοί εταίροι·
—κέντρα προσανατολισμού και αναγνώρισης·
—διεθνείς οργανισμοί·
—ιδιωτικές επιχειρήσεις·
—δίκτυα των οργανισμών που απαριθμούνται ανωτέρω είναι επίσης επιλέξιμα υπό την προϋπόθεση ότι έχουν νομική προσωπικότητα·
—εθνικοί οργανισμοί που έχουν οριστεί για το πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα της νεολαίας

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/05/2016

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en

«Ψάχνεις για εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Έλα να μάθεις για ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας»

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και ο Οργανισμός Νεολαίας σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Δήμου Λάρνακας, σας προσκαλούν σε σεμινάριο
με θέμα «Ψάχνεις για εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Έλα να μάθεις για ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας»,
στο χώρο στέγασης του Europe Direct Δήμου Λάρνακας*

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016
10:00 – 13:00
*αναπαλαιωμένο κτήριο της πρώην Οθωμανικής Τράπεζας, στην Πλατεία Βασιλέως Παύλου, έναντι Μουσείου Πιερίδη και Περιπτέρου ΚΟΤ, στη Λάρνακα
Το σεμινάριο είναι δωρεάν.

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
09:45 – 10:00 Εγγραφές
10:00 – 11:00 Θέσεις απασχόλησης στα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα
11:00 – 11:30 Διάλλειμα
11:30 – 12:00 Πύλη Επαγγελματικής Κινητικότητας EURES: Το πρώτο βήμα για επαγγελματική σταδιοδρομία στην Ευρώπη
12:00 – 12:30 Erasmus Placement: Ευκαιρίες για την πρώτη επαγγελματική εμπειρία

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο 24620993 ή στο email [email protected]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδιο Λειτουργό του Europe Direct Δήμου Λάρνακας κ. Μυρτώ Κατσούρη στο τηλέφωνο 24620993

Διαγωνισμός παραγωγής διαφημιστικού σποτ για την ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω της γυναικείας συμμετοχής στα κοινά από την έδρα UNESCO του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ισότητα και την Ενδυνάμωση των Φύλων, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Code IWP “Ενίσχυση της Δημοκρατίας μέσω της Γυναικείας Συμμετοχής”, προκηρύσσουν διαγωνισμό με θέμα την παραγωγή ενός διαφημιστικού σποτ για την προώθηση της ίσης συμμετοχής αντρών και γυναικών στη βουλή, στο unescoευρωκοινοβούλιο, στα πολιτικά κόμματα και στην κυβέρνηση με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) Διάρκεια μετάδοσης διαφημιστικού σποτ: 20-30 δευτερόλεπτα
β) Πιθανές μορφές: βιντεοσκοπημένο μήνυμα, φιλμάκι υψηλής ευκρίνειας (high definition).
γ) Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα λογότυπα του χρηματοδοτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Europe for Citizens και του προγράμματος Code IWP (όπως φαίνονται στην προμετωπίδα του μηνύματος αυτού).
Οι συμμετοχές θα πρέπει να σταλούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016 σε CD/DVD, το οποίο θα περιλαμβάνεται σε κλειστό φάκελο. Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη:
“Για Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Code IWP: Διαγωνισμός παραγωγής τηλεοπτικού σποτ για την προώθηση της ίσης συμμετοχής αντρών και γυναικών στην πολιτική ζωή”.
Ο/η νικητής/τρια του διαγωνισμού θα πάρει χρηματικό έπαθλο ύψους €500 κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής.
Παρακαλούμε να προωθήσετε την παρούσα ανακοίνωση στα άτομα τα οποία γνωρίζετε ότι πιθανόν να ενδιαφερθούν, για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.
Διεύθυνση αποστολής της συμμετοχής:
Τμήμα ΕΠΑ,
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
ΤΚ 20537,
1678 Λευκωσία
Στοιχεία επικοινωνίας:
Email: [email protected]
Τηλέφωνο: 22892958

Προκήρυξη διαγωνισμού για σχεδιασμό λογοτύπου για τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού / Launch of logo design competition for the logo of the Cultural Services

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόθεσή του να προχωρήσει με τη δημιουργία λογότυπου για τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Για το σκοπό αυτό προκηρύσσει διαγωνισμό
με τις πιο κάτω προδιαγραφές, όρους και κριτήρια.

Το βραβείο του διαγωνισμού ανέρχεται στα €1000.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.moec.gov.cyimagesCAC7D3VK

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Νέο σχέδιο για την ανεργία τον Απρίλιο

Το Σχέδιο «Έργο Επιδότησης των Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας (ΙΓΕΕ) για την Προώθηση της Απασχόλησης» , θα προκηρύξει εντός Απριλίου το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας. Το Έργο αυτό έχει ήδη εγκριθεί στις 21.3.16 από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Επίσημη ανακοίνωση αναφέρει ότι το συγκεκριμένο έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών από τα αδειούχα Ιδιωτικά Γραφεία Εξευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ), για την εξεύρεση εργασίας σε άνεργους μέσω της εφαρμογής του συστήματος «Δελτίο Τοποθέτησης Ανέργου».

Η επιδότηση που θα παρέχεται στα ενταγμένα στο Έργο Ιδιωτικά Γραφεία Εξεύρεσης Εργασίας ανέρχεται στα €500 κατά μέγιστο όριο για κάθε τοποθέτηση ανέργου σε εργασία.

Τα ΙΓΕΕ θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ώστε να εντάξουν σε εργασία σε πρώτο στάδιο τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Το Έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Κυπριακή Δημοκρατία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή 2014-2020».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) για 1.000 τοποθετήσεις ανέργων και καλύπτει την περίοδο μέχρι και τρία χρόνια από την προκήρυξη του, εκτός εάν εξαντληθεί το ποσό του προϋπολογισμού, οπότε το Έργο θα λήξει με ανακοίνωση στον Τύπο.

Πηγή πληροφοριών: http://www.onlycy.com/articles/kyria-themata/topika/65304-neo-shedio-gia-tin-anergia-poios-tha-einai-o-misthos82db5a853b171dbc4aff56919eb88a6f_L

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2016 για Έργα Λογοτεχνικής Μετάφρασης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 8 Μαρτίου 2016 δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 2016 για Έργα Λογοτεχνικής Μετάφρασης στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020).

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 27/04/2016 – 12:00 (CET/CEST, ώρα Βρυξελλών).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2016_en

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ/ ΚΛΑΔΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011 (Ν. 25(ι)/2011), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση (10) δέκα Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας για εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας/ Κλάδου Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/591B10C1CDE0FDDAC2257F78003983D9?OpenDocument