Διαθέσιμα κονδύλια για επιχορήγηση συμμετοχής ιδρυμάτων/οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Σεμινάρια Επαφών

Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης ανακοινώνει ότι υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια για επιχορήγηση συμμετοχής ιδρυμάτων/οργανισμών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε Σεμινάρια Επαφών.

Η συμμετοχή σε Σεμινάριο Επαφών στοχεύει στην εξεύρεση εταίρων και στην προετοιμασία συνεργασιών για τις οποίες θα υποβληθούν αιτήσεις στα πλαίσια της Γενικής Πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017.

Η συμμετοχή σε Σεμινάριο Επαφών στοχεύει στην εξεύρεση εταίρων και στην προετοιμασία συνεργασιών για τις οποίες θα υποβληθούν αιτήσεις για συμμετοχή στη Βασική Δράση 2 – Στρατηγικές Συμπράξεις, στα πλαίσια της Γενικής Πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα Erasmus+ για το έτος 2017. Στα Σεμινάρια Επαφών, τα οποία διοργανώνονται από τις Εθνικές Υπηρεσίες των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, εκπρόσωποι από διάφορα ευρωπαϊκά ιδρύματα/οργανισμούς έχουν την ευκαιρία να βρουν επί τόπου εταίρους για μια μελλοντική συνεργασία και να συζητήσουν το θέμα και άλλες παραμέτρους της συνεργασίας τους.

Σημειώστε ότι δίνεται προτεραιότητα σε ιδρύματα/οργανισμούς που δεν έχουν λάβει ποτέ επιχορήγηση για συμμετοχή σε Συμπράξεις ή/και σε Σεμινάρια Επαφών στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+ καθώς και σε Προπαρασκευαστικές Επισκέψεις στο παρελθόν (Σεμινάρια Επαφών και Επίσκεψη σε μελλοντική Εταίρο) στα πλαίσια του Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης 2007-2013.

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν με κλήρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια που υπάρχουν καθώς και δηλώσεις ενδιαφέροντος, επισκεφθείτε