Ανοικτή πρόσκληση για Προτάσεις για χρηματοδότηση κάτω από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020 – Γαλάζια Τεχνολογία: Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην οικονομία των θαλάσσιων λεκανών – Ανοικτή Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων EASME/EMFF/2016/1.2.1.3 – 10/05/2016 10:25:42

Ο οργανισμός για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εφεξής καλούμενο «EASME», ενεργώντας υπό την εξουσιοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφεξής καλούμενη ως «η Επιτροπή», προκήρυξε πρόσκληση υποβολής προτάσεων με σκοπό τη χρηματοδότηση δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη της υλοποίησης της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ένωσης και για επιτάχυνση της εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για τις οικονομίες που στηρίζονται στη θάλασσα και στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε αυτές.
Η πρόσκληση για προτάσεις συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF 2014-2020) βάσει των στόχων όπως αυτοί καθορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και ειδικότερα για να στηρίξει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες στους αναδυόμενους και μελλοντικούς θαλάσσιους τομείς καθώς και στις παράκτιες, νησιωτικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, με τρόπο συμπληρωματικό προς τις καθιερωμένες τομεακές και εθνικές δραστηριότητες.
Οι θάλασσες και οι ακτές της Ευρώπης έχουν τη μεγάλη δυνατότητα να ενθαρρύνουν την περιφερειακή ανάπτυξη και την τεχνολογική καινοτομία. Στην ΕΕ, υπολογίζεται ότι περίπου 5 εκατομμύριο άνθρωποι εργάζονται στη «Γαλάζια Ανάπτυξη». Περιλαμβάνει τους καθιερωμένους τομείς (όπως η ναυπηγική και η επισκευή σκαφών, μεταφορά, εγκαταστάσεις για πετρέλαιο και αέριο στην ανοικτή θάλασσα), καθώς επίσης και τους αναδυόμενους τομείς με μια υψηλή δυνατότητα για την ανάπτυξη (όπως η μπλε βιοτεχνολογία, η υδατοκαλλιέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τις θάλασσες)
Αυτοί οι τομείς προσδιορίστηκαν στη στρατηγική της γαλάζιας ανάπτυξης που προωθήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 , η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της δυνατότητας για θέσεις εργασίας αλλά και την ανάπτυξη των ακτών της Ευρώπης, των θαλασσών και των ωκεανών.
Οι γαλάζιες τεχνολογικές δράσεις στοχεύουν στη στήριξη των υπαρχουσών έξυπνων στρατηγικών ειδίκευσης αλλά και να υποστηρίξουν τις στρατηγικές συνεργασίες των θαλάσσιων περιοχών και των εταίρων τους για ανάπτυξη συγκεκριμένων προγραμμάτων δράσης που θα φέρουν τα αποτελέσματα από τις ερευνητικές δραστηριότητες ταχύτερα στην αγορά και θα επιταχύνουν την ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών.
Η σχετική δημοσίευση της πρόσκλησης έγινε στις 31/03/2016 ενώ η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 30/09/2016.

http://www.moa.gov.cy/moa/opf/opf2014.nsf/All/C18F66D482A32FFCC2257FAF0028CE3A?OpenDocumentimagesCAIC603V