ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ. ΥΕ/ΥΑ/ΤΕ/01.2014

Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης:  Ιανουάριος 2015

Ημερομηνία Ολοκλήρωσης: 30/6/2015 

Σημειώνεται ότι υπό ορισμένους όρους υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης εντός της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 κάτω από το νέο Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός

€ 250.000,00 

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών για τους οποίους δεν έχει ακόμη ληφθεί τελική αρνητική απόφαση σχετικά με το αίτημα τους για διεθνή προστασία σε κράτος μέλος και οι οποίοι δύνανται να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν την εκούσια επιστροφή, υπό τον όρο ότι δεν έχουν αποκτήσει νέα υπηκοότητα και δεν έχουν φύγει από το έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους.

Όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που απολαύουν κάποιας μορφής διεθνούς προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας 2004/83/ΕΚ ή προσωρινής προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας 2001/55/ΕΚ σε ένα κράτος μέλος και οι οποίοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την εκούσια επιστροφή,  υπό τον όρο ότι δεν έχουν αποκτήσει νέα υπηκοότητα και δεν έχουν φύγει από το έδαφος του οικείου κράτους μέλους.

Όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους εισόδου ή/και παραμονής και σε κράτος μέλος και οι οποίοι, σύμφωνα με την υποχρέωση να εγκαταλείψουν το έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους, χρησιμοποιούν την εκούσια επιστροφή.

Όλοι οι άλλοι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τους όρους εισόδου ή/και παραμονής σε ένα κράτος μέλος. 

ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

1. Φορείς που δικαιούνται να υποβάλουν πρόταση και υποχρεώσεις Τελικού Δικαιούχου

Τελικοί Δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο νομικές οντότητες. Πιο συγκεκριμένα, Τελικοί Δικαιούχοι μπορούν να είναι Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚΟ), εθνικές, επαρχιακές και τοπικές αρχές, άλλοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ιδιωτικές ή δημόσιες εταιρείες ή διεθνείς οργανισμοί μεμονωμένα ή σε συνεργασία (κοινοπραξία).

2. Εταίροι και Κοινοπραξίες

Ο Τελικός Δικαιούχος μπορεί να συνεργαστεί με εταίρο στην υλοποίηση της δράσης, τα στοιχεία του οποίου, ο ρόλος του και η σχέση του με τον Τελικό Δικαιούχο θα περιλαμβάνονται στο Δελτίο Υποβολής Πρότασης.

Επικοινωνία: 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 2

1082 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Σημεία επαφής:

Διοικητικοί Λειτουργοί: Κωνσταντίνος Κυπριανού, Χριστίνα Χατζηοικονόμου

Τηλ. Επικ.: 22409913, 22 409944

Ηλ. Ταχ.:  [email protected], [email protected]

Τηλεομ.: 22 409 948

http://www.moi.gov.cy/moi/sf/sf.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument