104 Διοικητικοί Υπάλληλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως « διοικητικούς υπαλλήλους » (ομάδα καθηκόντων AD).

Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν από τον εφεδρικό πίνακα μετά τον παρόντα διαγωνισμό θα πρέπει να παρέχουν κυρίως νομικές συμβουλές, να διασφαλίζουν τη νομιμότητα και την ποιότητα της διατύπωσης νομικών πράξεων ή προτάσεων για νομικές πράξεις, να διεξάγουν εκτεταμένη νομική έρευνα και ανάλυση και να ενεργούν ως εκπρόσωποι του οικείου θεσμικού οργάνου σε δικαστικές διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις:
15 Σεπτεμβρίου 2020 στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2020%3A250A%3AFULL