ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΣΩ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΡΩΣΕΙ

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκάλεσε περισσότερες από 200 υπηρεσίες αιμοδοσίας σε ολόκληρη την ΕΕ να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για την αγορά εξοπλισμού πλασμαφαίρεσης, δηλαδή εξοπλισμού που θα λαμβάνει πλάσμα από τους δότες. Στόχος της δράσης αυτής είναι η υποστήριξη της θεραπείας νέων ασθενών της COVID-19, που αγωνίζονται κατά της νόσου, μέσω της αύξησης της ικανότητας της ΕΕ να συλλέγει το πλάσμα από τους ασθενείς που έχουν αναρρώσει από τη νόσο COVID-19. Η δράση αυτή αποτελεί μέρος του μέσου στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI). Οι επιχορηγήσεις θα χορηγηθούν σε δημόσιες και μη κυβερνητικές υπηρεσίες αιμοδοσίας, οι οποίες έχουν άδεια για τη συλλογή πλάσματος.
Η δράση αυτή καταδεικνύει τη δέσμευση της Επιτροπής για την ανάπτυξη θεραπευτικών μεθόδων, όπως ορίζεται στο ανακοινωθέν για την ετοιμότητα της ΕΕ στον τομέα της υγείας για την αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών εξάρσεων της νόσου COVID-19.
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response-0/emergency-support-instrument_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_el