60 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα 60 επιτυχόντων υποψηφίων από τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσλάβει νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 70 A της 27ης Φεβρουαρίου 2015 αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την παρούσα διαδικασία επιλογής.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Οι διοικητικοί υπάλληλοι υποστηρίζουν ως επί το πλείστον τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου εργάζονται. Ο παρών διαγωνισμός AD 7 εστιάζεται στην αναπτυξιακή συνεργασία και τη διαχείριση βοήθειας προς χώρες εκτός ΕΕ.

Όσοι προσληφθούν μετά τον παρόντα διαγωνισμό θα αναλάβουν πέντε βασικά είδη καθηκόντων στο πλαίσιο ομάδας:

  1. Ανάλυση θεμάτων και πολιτικών σχετικών με την ανάπτυξη
  2. Χάραξη πολιτικών εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης
  3. Προσδιορισμός, κατάρτιση και διαχείριση έργων και προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας
  4. Διαχείριση προγραμμάτων δημοσιονομικής στήριξης
  5. Διαχείριση ομάδων

Επιπλέον, όσοι προσληφθούν είναι πιθανό να διανύσουν ένα μέρος της επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους εργαζόμενοι σε αντιπροσωπείες της ΕΕ σε χώρες όπου οι συνθήκες διαβίωσης ενδέχεται να είναι δυσχερείς.Για τους όρους συμμετοχής και τι διαδικασια επιλογής εδώ: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2015/150A/01&from=EL