Πρόσληψη ενός Λειτουργού/Συνεργάτη με όρους απασχόλησης επιτόπιου προσωπικού στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Υπουργείου Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ενός (1) Λειτουργού/Συνεργάτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με όρους επιτόπιου προσωπικού, στη βάση πλήρους απασχόλησης.

Ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός τις €56.050, ετησίως (€4.311,55 x 13 μήνες). Η αρχική περίοδος απασχόλησης θα είναι χρονικής διάρκειας ενός έτους, με τη δυνατότητα ανανέωσης, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών.θα ανέρχεται στις €56.050, ετησίως (€4.311,55 x 13 μήνες). Η αρχική περίοδος απασχόλησης θα είναι χρονικής διάρκειας ενός έτους, με τη δυνατότητα ανανέωσης, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών.

Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν οικονομικά θέματα, τη συμμετοχή σε Όργανα και Ομάδες Εργασίας της ΕΕ για οικονομικά θέματα, τη σύνταξη υπομνημάτων και εισηγήσεων, την προετοιμασία εκθέσεων/μελετών για θέματα που εμπίπτουν στις ευρύτερες πολιτικές και αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών, και οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα.

Απαιτούμενα προσόντα:

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν συναφές με Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά θέματα.

2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Οικονομικά ή Χρηματοοικονομικά θέματα.

3. Τριετής αποδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε οικονομικά/ χρηματοοικονομικά θέματα (θα πρέπει να επισυναφθούν

σχετικές βεβαιώσεις / στοιχεία που να αποδεικνύουν την πείρα αυτή)

4. Πολύ καλή γνώση των πολιτικών και οικονομικών δεδομένων της Κύπρου και των ευρωπαϊκών πολιτικών και

οικονομικών υποθέσεων

5. Διοικητικές / οργανωτικές ικανότητες

6. Ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, αναλυτική σκέψη, καθώς και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες

στενών χρονικών περιθωρίων.

7. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας καθώς και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Καλή γνώση της

Γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

Τα πιο πάνω επίπεδα γνώσης γλώσσας θα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα καθορισμένα από την

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποδεκτά τεκμήρια:

http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/All/06E14BE15E137ADBC2257D88002898EB?OpenDocument

8. Πολύ καλή γνώση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι και ιδιαίτερα του

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, των σχετικών Κανονισμών, της Τραπεζικής

Ένωσης.

9. Προηγούμενη εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες ή συμμετοχή ή εκπροσώπηση σε θεσμικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλους συναφείς Διεθνείς Οργανισμούς θα προσμετρηθεί ως πλεονέκτημα (πρέπει να επισυναφθούν σχετικές βεβαιώσεις /στοιχεία που να αποδεικνύουν την πείρα αυτή).

Οι υποψήφιοι που θα πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν να συμμετάσχουν σε προφορικό διαγωνισμό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο ή/και στις Βρυξέλλες, σε ημερομηνία που θα τους ανακοινωθεί αργότερα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν με συστημένο ταχυδρομείο, το Βιογραφικό τους Σημείωμα μαζί με την επιστολή ενδιαφέροντος (στην Ελληνική Γλώσσα) και αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών/αποδεικτικών, στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών (Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου, 1439 Λευκωσία 1439), υπόψη κ. Γιώργου Παντελή, Επικεφαλής Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι τις 29 Μαΐου 2015.

http://www.cygazette.com/Gazette.dll/%7BE291A8DC-C89A-46D6-AF64-85C39FC5DB98%7D/WorkPositions?IssueNo=4855&SectNo=1