Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση στον Τομέα της Μετάφρασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για Πτυχιούχους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει περιόδους πρακτικής άσκησης στον τομέα της μετάφρασης στη Γενική Γραμματεία του, προκειμένου να συμβάλει στην επαγγελματική κατάρτιση των νέων και στην κατανόηση των λειτουργιών του Κοινοβουλίου απο τους νέους ασκούμενους.
Οι υποψήφιοι πρέπει:
■να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ ή υποψήφιας προς ένταξη χώρας,
■να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω όταν θα ξεκινήσει η περίοδος πρακτικής άσκησης ,
■να έχουν αποκτήσει, πριν από τη λήξη της προθεσμίας, πανεπιστημιακό πτυχί μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών,
■να έχουν άριστη γνώση μιας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την επίσημη γλώσσα μιας υποψήφιας χώρας και εις βάθος γνώση δύο άλλων επίσημων γλωσσών της ΕΕ,
■να μην έχουν λάβει μέρος σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στην ΕΕ ή να έχουν εργοδοτηθεί για περισσότερο από τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες απο την ΕΕ.
Οι περιόδοι πρακτικής άσκησης στη μετάφραση λαμβάνουν χώρα στο Λουξεμβούργο και έχουν διάρκεια 3 μήνες με πιθανή παράταση για άλλους 3.
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή αξίας 1 213,55 ευρώ .
Ημερομηνίες πρακτικής άσκησης: Περιόδοι αιτήσεων:

■01 Ιανoυαρίου 15 Ιουνίου – 15 Αυγούστου (μεσάνυχτα)
■01 Απριλίου 15 Σεπτεμβρίου – 15 Νοεμβρίου (μεσάνυχτα)
■01 Ιουλίου 15 Δεκεμβρίου – 15 Φεβρουαρίου (μεσάνυχτα)
■01 Οκτωβρίου 15 Μαρτίου – 15 Μαΐου (μεσάνυχτα)

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους κανόνες και όρους για την Πρακτική Ασκηση στον τομέα της μετάφρασης.
Για περισσότερες πληροφορίες και τηνδιαδικτυακή αίτηση , επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα Πρακτικής Άσκησης και Εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships