ΔEΣΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛIΟΥ: ΚΥΡΙOΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦAΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αστικά λύματα: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ να επεξεργαστεί ορθά τα αστικά λύματα και να συμμορφωθεί με απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο [INFR(2017)2046], επειδή δεν εκτέλεσε γρήγορα και αποτελεσματικά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 5ης Μαρτίου 2020 (C-248/19) σχετικά με την πλημμελή εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ). Για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, η οδηγία απαιτεί από τις πόλεις και τις κωμοπόλεις να συλλέγουν και να επεξεργάζονται κατάλληλα τα αστικά λύματα πριν από την απόρριψή τους στο περιβάλλον. Το Δικαστήριο της ΕΕ έκρινε στην απόφασή του ότι, σε 31 οικισμούς, η Κύπρος δεν μερίμνησε για τη συλλογή όλων των αστικών υδάτων ούτε διασφάλισε ότι τα αστικά λύματα που διοχετεύονται σε αποχετευτικά δίκτυα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους. Προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση, η Κύπρος έχει δεσμευτεί να κατασκευάσει δίκτυα συλλογής ή νέους σταθμούς επεξεργασίας για όλους τους οικισμούς. Έχει σημειωθεί πρόοδος σε δύο οικισμούς, όπου πλέον τα αστικά λύματα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία. Ωστόσο, οι υπόλοιποι 29 οικισμοί εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ. Οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν ξεκινήσει μόνο σε 13 οικισμούς (αναμένεται να επιτευχθεί συμμόρφωση στο τέλος του 2023), ενώ για τους υπόλοιπους 16 οικισμούς η συμμόρφωση αναμένεται να επιτευχθεί έως το 2029. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή βάσει του άρθρου 260 της ΣΛΕΕ στην Κύπρο, η οποία έχει προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει εκ νέου την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προτείνοντας την επιβολή χρηματοοικονομικών κυρώσεων στην Κύπρο.

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΙΤΑΛΙΑ, την ΚΥΠΡΟ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να καταρτίσουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και να της διαβιβάζουν σχετικά αντίγραφα
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στη Βουλγαρία [INFR(2022)2025], στην Ελλάδα [INFR(2021)2226], στην Ιταλία [INFR(2021)2223], στην Κύπρο [INFR(2021)2227] και στην Ρουμανία [INFR(2021)2224], επειδή δεν εξασφάλισαν την ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η οδηγία καθορίζει κοινή προσέγγιση για τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τον σχεδιασμό των θαλάσσιων περιοχών τους. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αποσκοπεί στην οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις θαλάσσιες περιοχές κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται διάφοροι οικολογικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι. Σ’ αυτούς τους στόχους συγκαταλέγονται η ανάπτυξη βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, η βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων και η διατήρηση υγιών θαλάσσιων οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας. Η μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων αυτών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η οδηγία απαιτεί από τα παράκτια κράτη μέλη της ΕΕ να καταρτίσουν θαλάσσια χωροταξικά σχέδια το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2021 και να υποβάλουν αντίγραφα των σχεδίων στην Επιτροπή και στα άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη εντός τριών μηνών από τη δημοσίευσή τους. Ωστόσο, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Κύπρος και η Ρουμανία εξακολουθούν να μην έχουν καταρτίσει θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και να μην της έχουν διαβιβάσει σχετικά αντίγραφα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να άρουν τις ελλείψεις που επισημάνθηκαν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εποχικοί εργαζόμενοι τρίτων χωρών: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, τη ΓΕΡΜΑΝΙΑ, την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΙΤΑΛΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τη ΛΕΤΟΝΙΑ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ και το ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό δίκαιο όλες τις διατάξεις της οδηγίας για τους εποχικούς εργαζομένους
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στο Βέλγιο [INFR(2023)2016], στη Βουλγαρία [INFR(2023)2017], στη Γερμανία [INFR(2023)2019], στην Εσθονία [INFR(2023)2020], στην Ελλάδα [INFR(2023)2021], στην Ιταλία [INFR(2023)2022], στην Κύπρο [INFR(2023)2018], στη Λετονία [INFR(2023)2025], στη Λιθουανία [INFR(2023)2023] και στο Λουξεμβούργο [INFR(2023)2024], επειδή δεν μετέφεραν με πλήρως σύμμορφο τρόπο στο εθνικό δίκαιο όλες τις διατάξεις της οδηγίας για τους εποχικούς εργαζομένους (οδηγία 2014/36/ΕΕ). Η οδηγία αποσκοπεί στη διασφάλιση δίκαιων και διαφανών κανόνων για την εισδοχή εποχικών εργαζομένων από τρίτες χώρες στην ΕΕ. Σκοπός της είναι επίσης η παροχή αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, ίσων δικαιωμάτων και επαρκούς προστασίας από την εκμετάλλευση. Η εξασφάλιση της πλήρους τήρησης της οδηγίας για τους εποχικούς εργαζομένους αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την προσέλκυση του αναγκαίου εποχικού εργατικού δυναμικού στην ΕΕ και δυνητικό παράγοντα για τη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης. Η Επιτροπή παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο όλα τα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει την εν λόγω νομοθεσία στο εθνικό τους δίκαιο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν μεταφέρει και/ή εφαρμόσει πλημμελώς ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής: Η Επιτροπή καλεί 11 κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές
Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2022)0332], στην Τσεχία [INFR(2022)0346], στην Ιρλανδία [INFR(2022)0370], στην Ελλάδα [INFR(2022)0353], στην Ισπανία [INFR(2022)0355], στη Γαλλία [INFR(2022)0360], στην Κροατία [INFR(2022)0362], στην Κύπρο [INFR(2022)0341], στο Λουξεμβούργο [INFR(2022)0374], στην Αυστρία [INFR(2022)0328] και στη Σλοβενία [INFR(2022)0393], επειδή δεν κοινοποίησαν τα εθνικά μέτρα για την πλήρη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των δικαιωμάτων που θεσπίζει η ΕΕ σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές [οδηγία (ΕΕ) 2019/1158]. Σκοπός της οδηγίας είναι η προώθηση της ίσης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας, ενθαρρύνοντας την ίση κατανομή των ευθυνών φροντίδας μεταξύ των γονέων. Διασφαλίζει ότι οι πατέρες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν άδεια πατρότητας τουλάχιστον δέκα εργάσιμων ημερών κατά χρονικό διάστημα κοντά στη γέννηση του παιδιού. Η οδηγία θεσπίζει επίσης τουλάχιστον τέσσερις μήνες γονικής άδειας, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο μήνες θα είναι αμειβόμενοι και μη μεταβιβάσιμοι μεταξύ των γονέων. Προβλέπει άδεια φροντίδας πέντε εργάσιμων ημερών κατ’ έτος με σκοπό την παροχή προσωπικής φροντίδας ή υποστήριξης σε συγγενή ή άτομο που ζει στο ίδιο νοικοκυριό. Επιπλέον, παρέχει στο σύνολο των φροντιστών και των εργαζόμενων γονέων με παιδιά ηλικίας έως οκτώ ετών το δικαίωμα να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Η προθεσμία μεταφοράς της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 2 Αυγούστου 2022. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2022 η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή σε 19 κράτη μέλη, επειδή δεν κοινοποίησαν μέτρα για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τις απαντήσεις τους, διαπίστωσε ότι η οδηγία εξακολουθεί να μην έχει μεταφερθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο 11 κρατών μελών και, ως εκ τούτου, αποφάσισε να προβεί στο επόμενο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης στο Βέλγιο, την Τσεχία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία και τη Σλοβενία. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την αιτιολογημένη γνώμη. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο διαδικτυακά.

Ακτινοπροστασία: Η Επιτροπή καλεί την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ και την ΚΥΠΡΟ να μεταφέρουν ορθά στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία Ευρατόμ για τα βασικά πρότυπα ασφαλείας
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ιρλανδία [INFR(2023)2035], στη Γαλλία [INFR(2023)2034] και στην Κύπρο [INFR(2023)2033] λόγω πλημμελούς μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της αναθεωρημένης οδηγίας για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου). Η οδηγία, η οποία εκσυγχρονίζει και ενοποιεί την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία από την ακτινοβολία, καθορίζει βασικά πρότυπα ασφαλείας για την προστασία του κοινού, των εργαζομένων και των ασθενών έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από την έκθεση σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επιπλέον, περιλαμβάνει διατάξεις για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, διατάξεις οι οποίες ενισχύθηκαν μετά το πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα. Σ’ αυτά τα τρία κράτη μέλη, διαπιστώθηκε ότι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο δεν ήταν σύμμορφη σε ορισμένους τομείς που καλύπτονται από την οδηγία. Τα ζητήματα συμμόρφωσης που εντόπισε η Επιτροπή είναι διαφορετικά για κάθε κράτος μέλος και αφορούν ειδικές απαιτήσεις της οδηγίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ιατρική και μη ιατρική έκθεση καθώς και την ετοιμότητα και αντίδραση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης· τα οικοδομικά υλικά που προκαλούν ανησυχία από άποψη ακτινοπροστασίας· τη διαχείριση έκθετων πηγών και τις εξουσίες που ανατίθενται στις αρμόδιες αρχές τους· καθώς και την παροχή πληροφοριών στους εργαζομένους και την επαγγελματική έκθεση. Τα εν λόγω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.