Δέσμη παραβάσεων Οκτωβρίου για την Κύπρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 120 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες MEMO/12/12 (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_el.htm). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης (http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el).

Θαλάσσιο περιβάλλον: Η Επιτροπή καλεί τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, την ΙΡΛΑΝΔΙΑ, την ΚΥΠΡΟ, τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ και τη ΜΑΛΤΑ να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με την προστασία των θαλάσσιων υδάτων τους
Η Επιτροπή καλεί τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία, την Κύπρο, τη Λιθουανία και τη Μάλτα να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία 2008/56/ΕΚ). Η οδηγία προβλέπει ένα σφαιρικό πλαίσιο για την προστασία των θαλασσών και των ωκεανών της ΕΕ, και εξασφαλίζει ότι οι πόροι τους αποτελούν αντικείμενο βιώσιμης διαχείρισης. Τον Ιούνιο του 2008 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να αναθεωρήσουν και να επικαιροποιήσουν, έως τις 15 Οκτωβρίου 2018, την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των οικείων υδάτων, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, τον προσδιορισμό της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης και τους περιβαλλοντικούς στόχους τους. Τα οικεία κράτη μέλη δεν υπέβαλαν εκθέσεις στην Επιτροπή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στα εν λόγω κράτη μέλη. Η Ιρλανδία, στην απάντησή της στην προειδοποιητική επιστολή, δεσμεύτηκε ότι θα ολοκληρώσει το σχέδιο αναθεώρησης έως το τέλος του 2019 και αναμένεται ότι το τελικό κείμενο της αναθεώρησης θα υποβληθεί στην Επιτροπή έως το τέλος Μαρτίου 2020.Η Βουλγαρία δεσμεύτηκε ότι θα υποβάλει την αναθεώρηση στην Επιτροπή έως τις 30 Ιουνίου 2020, ενώ η Μάλτα ανέφερε ότι η επίσημη κοινοποίηση αναμένεται να υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Οι κυπριακές αρχές αναγνώρισαν ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην εξέταση και την υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και δήλωσαν ότι καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαβίβαση των εκθέσεων το συντομότερο δυνατόν. Η Λιθουανία αναμένει ότι θα ολοκληρώσει τις επικαιροποιήσεις που απαιτούνται από την οδηγία έως τα τέλη Ιανουαρίου 2020. Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν εκθέσεις εντός της προθεσμίας, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Προειδοποιητικές επιστολές

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή καλεί 8 κράτη μέλη να εφαρμόσουν τους νέους ενωσιακούς κανόνες για τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ)
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σουηδία, επειδή δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωσή τους να μεταφέρουν τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τα ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) [οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 — ΙΕΣΠ II]. Η οδηγία προβλέπει ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν τους εν λόγω ενωσιακούς κανόνες στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 13 Ιανουαρίου 2019. Ωστόσο, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Κύπρος, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σουηδία δεν έχουν ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα απαιτούμενα εθνικά μέτρα. Εάν τα μέτρα για τη μεταφορά της οδηγίας δεν κοινοποιηθούν εντός δύο μηνών από την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα εν λόγω κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σήματα: Η Επιτροπή καλεί 7 κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τα σήματα
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία, καλώντας τα εν λόγω κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία για τα σήματα [οδηγία (ΕΕ) 2015/2436], μετά τις προειδοποιητικές επιστολές που απεστάλησαν τον Μάρτιο του 2019. Η οδηγία συνιστά σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω εναρμόνιση της ενωσιακής νομοθεσίας για τα σήματα. Επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές, όπως τον αναθεωρημένο ορισμό του σήματος, προσαρμοσμένο στην ψηφιακή εποχή, νέους λόγους που εμποδίζουν την καταχώριση των σημάτων, νέους κανόνες για τα εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης κατά τη διαμετακόμισή τους, καθώς και νέες διατάξεις για την εναρμόνιση των διαδικασιών για τα σήματα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα κράτη μέλη της ΕΕ όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 14 Ιανουαρίου 2019. Τα οικεία κράτη μέλη δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή ή δεν ενσωμάτωσαν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τα σχετικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας. Πλέον, έχουν προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με την αιτιολογημένη γνώμη. Εάν δεν απαντήσουν ικανοποιητικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.