Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

Στο πλαίσιο του Έργου «Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών» έχει συσταθεί Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον, κάτω από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνωμόνων σε θέματα ισότητας των φύλων, ο οποίος θα πιστοποιεί επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν πολιτικές που διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Μοντέλο Πιστοποίησης που έχει αναπτυχθεί, οι επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για δύο είδη πιστοποίησης: (α) συγκεκριμένης καλής πρακτικής και να λάβουν την πιστοποίηση «Καλή Πρακτική» (β) ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας των φύλων στον εργασιακό χώρο/Σχεδίου Δράσης και να λάβουν την πιστοποίηση «Εργοδότης Ισότητας».

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν κάποια από τις πιο πάνω πιστοποιήσεις έχουν δύο επιλογές αιτήσεων:

  • (α) Αίτηση για την πιστοποίηση υφιστάμενης καλής πρακτικής που εφαρμόζεται στην επιχείρηση ή υφιστάμενου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της ισότητας των φύλων
  • (β) Πρόθεση πιστοποίησης για την υιοθέτηση μιας νέας καλής πρακτικής ή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης/Σχεδίου Δράσης στο μέλλον, μετά την παροχή ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους σύμβουλους που πλαισιώνουν το Φορέα Πιστοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.gender-equalpay.com/foreas.htm