ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – Οι τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις για την Κύπρο – Τελευταία ενημέρωση

Οι τελευταίες μακροοικονομικές προβλέψεις για την Κύπρο.

 

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2023 

Οικονομικές προβλέψεις για την Κύπρο

Το πραγματικό ΑΕΠ συνέχισε να αναπτύσσεται σταθερά, σημειώνοντας αύξηση κατά 6,1% τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2022 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Παρά την αύξηση του πληθωρισμού, η ιδιωτική κατανάλωση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, υποστηριζόμενη από την αύξηση της απασχόλησης και των μισθών, καθώς και από στοχευμένα κυβερνητικά μέτρα για την αντιστάθμιση των υψηλών τιμών της ενέργειας. Ο τουρισμός συνέβαλε επίσης, καθώς οι αφίξεις επανέκαμψαν μετά την πανδημία και ανήλθαν στο 80% των επιπέδων του 2019. Επιπλέον, οι εξαγωγές επιχειρηματικών υπηρεσιών αυξήθηκαν σημαντικά. Σε ετήσια βάση, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 5,8% το 2022.

 

Τελευταία ενημέρωση (13/02/2023)

Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2023: Η οικονομία της ΕΕ προβλέπεται να αποφύγει την ύφεση, αλλά οι αντιξοότητες παραμένουν

 

Δείκτες 2022 2023 2024
Αύξηση του ΑΕΠ (%, σε ετήσια βάση) 5,8 1,6 2,1
Πληθωρισμός (%, σε ετήσια βάση) 8,1 4,0 2,5

 

Το οικονομικό κλίμα μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων βελτιώθηκε ελαφρά τον Ιανουάριο του 2023. Οι βελτιωμένες οικονομικές προοπτικές των χωρών που είναι εμπορικοί εταίροι της Κύπρου αναμένεται να στηρίξουν περαιτέρω τον τουρισμό, ο οποίος αναμένεται να φτάσει σχεδόν στο επίπεδο του 2019. Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών κατά 50%, που εφαρμόστηκε τον Ιανουάριο του 2023, αναμένεται να στηρίξει σε έναν βαθμό την αγοραστική δύναμη. Ωστόσο, τα αυξανόμενα επιτόκια αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τις εταιρικές επενδύσεις και την κατασκευή κατοικιών. Οι αυξημένες τιμές και η αυστηρότερη νομισματική πολιτική αναμένεται να επηρεάσουν την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, η οποία προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 1,6% το 2023 και να ανέλθει στο 2,1% το 2024.

 

Ο πληθωρισμός βάσει του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) ανήλθε στο 8,1% το 2022 λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας και των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ αναμένεται να μειωθεί στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων, καθώς η πτώση των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου θα μειώσει τον ενεργειακό πληθωρισμό, ενώ και οι διαταραχές του εφοδιασμού θα ελαττωθούν περαιτέρω. Αντίθετα, η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών αναμένεται να ασκήσει κάποια ανοδική πίεση στον βασικό πληθωρισμό. Συνολικά, ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ αναμένεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 4% το 2023 και στο 2,5% το 2024.