ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το Επενδυτικό Σχέδιο στοχεύει κυρίως στην άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το σχέδιο βασίζεται σε τρεις άξονες δράσης:
κινητοποίηση επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών
στήριξη επενδύσεων στην πραγματική οικονομία
δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος.
Το Επενδυτικό Σχέδιο έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) εκτιμά ότι, μέχρι το τέλος του 2015, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EΤΣΕ) δημιούργησε στην Ευρώπη επενδύσεις ύψους περίπου 50 δισ. ευρώ.
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_elinvestment_plan_el