ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ)

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη της θέσης Λειτουργού στο Γραφείο Βρυξελλών.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ)
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την κάλυψη της θέσης Λειτουργού στο Γραφείο Βρυξελλών.
Τίτλος: Λειτουργός Βρυξελλών Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πολιτικές)
Κατηγορία: Σύμβαση (τριετές συμβόλαιο με κατ’ έτος ανανέωση)
Έδρα: Γραφείο Βρυξελλών Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
Αναφέρεται: Εκτελεστικό Διευθυντή Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
 
Μισθοδοσία:
To ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα θα κυμανθεί μεταξύ € 32.000 και € 38.000 (συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού) αναλόγως εμπειρίας. Από το ποσό αυτό θα γίνονται οι νόμιμες αποκοπές/εισφορές.
 
Καθήκοντα και Ευθύνες:
Ενημερώνεται για τις διάφορες πολιτικές και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που αφορούν στην Έρευνα & Καινοτομία, Εκπαίδευση, Πολιτισμό και άλλους τομείς που ενδιαφέρουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου.
Γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων των Θεσμικών Οργάνων της ΕΕ, ιδιαίτερα των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κύρια προτεραιότητα τους τομείς και πολιτικές που ενδιαφέρουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου.
Συλλέγει και διεξάγει ανάλυση και προώθηση πληροφόρησης υψηλού επιπέδου και ποιότητας στα μέλη του οργανισμού και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις, μελέτες, σημειώματα και εισηγήσεις.
Δημιουργεί προσβάσεις και σχέσεις με άτομα κλειδιά τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωκοινοβούλιο, όσο και με άλλους οργανισμούς που εδρεύουν στις Βρυξέλλες, ώστε να λειτουργεί προδραστικά στον έγκαιρο και έγκυρο εντοπισμό πολιτικών ή/και προγραμμάτων που διαμορφώνονται από τα διάφορα όργανα της ΕΕ.
Έχει συνεχή επαφή με τα Γραφεία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου στη Λευκωσία και στην Αθήνα και συντονίζεται μαζί τους σε ό,τι αφορά τη μεταφορά και την αξιοποίηση πληροφοριών ή πιθανών συνεργασιών που θα μπορούσε να αναπτύξει τόσο το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, όσο και τα μέλη του.
Δημιουργεί σχέσεις με άλλους οργανισμούς ή αντιπροσωπείες που εδρεύουν στις Βρυξέλλες με στόχο την προβολή του έργου των μελών και τη δημιουργία συνεργασιών.
Συμμετέχει σε θεματικά δίκτυα στις Βρυξέλλες και στις ομάδες εργασίας τους με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.
Διοργανώνει / συμμετέχει σε brokerage & matchmaking εκδηλώσεις και άλλου είδους εκδηλώσεις προς υποστήριξη της ανάπτυξης διακρατικών έργων.
Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.
 
Απαιτούμενα Προσόντα:
Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και Μεταπτυχιακό Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ευρωπαϊκές / Διεθνείς Σπουδές, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Νομικές,  Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες.
Τουλάχιστον τριετής μεταπτυχιακή εμπειρία (οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν θα ληφθούν υπόψη).
Ικανότητα να επεξεργάζεται μεγάλες ποσότητες πληροφοριών και να τις παρουσιάζει με ταχύτητα, ακρίβεια και ποιότητα και με συνοπτικό τρόπο.
Άριστες Επικοινωνιακές Δεξιότητες. 
Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, αναλυτική σκέψη καθώς και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες στενών χρονικών περιθωρίων.
Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
 
Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν πλεονέκτημα:
Εμπειρία στην κατάρτιση προτάσεων χρηματοδότησης και στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων.
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ ή σε άλλους οργανισμούς ή αντιπροσωπείες που εδρεύουν στις Βρυξέλλες.
Καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας.
 
Σημειώσεις:
Η έδρα του υπαλλήλου θα είναι οι Βρυξέλλες, αλλά δύναται να καλείται στην Κύπρο για υπηρεσιακούς λόγους και σε άλλες χώρες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών διακρατικών έργων, στα οποία συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου.
Ο/Η Λειτουργός που θα προσληφθεί, θα εργάζεται με βάση το ωράριο που επικρατεί στο Γραφείο Βρυξελλών (πενθήμερο με 38 ώρες εβδομαδιαίως).
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με συνοδευτική επιστολή (στα αγγλικά ή στα ελληνικά) στο email [email protected] μέχρι τις 9 Μαρτίου 2018, ώρα 12:00 μ.μ. (μεσημέρι) Βρυξελλών. Η μη τήρηση των παραπάνω απαιτήσεων και προθεσμιών σημαίνει αυτόματη απόρριψη της αίτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Βρυξελλών στο τηλέφωνο +32(0)22802285 ή στο email [email protected]
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.eoc.org.cy.