Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου – Προσφορές

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe Network λειτουργεί η Βάση Δεδομένων Τεχνολογικών Προφίλ (Business Bulletin System – BBS). Στη βάση δεδομένων του Δικτύου καταχωρούνται προσφορές και αναζητήσεις τεχνολογίας από επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και επινοητές με στόχο την εξεύρεση συνεργατών για μεταφορά τεχνολογίας, καινοτομίας και γνώσης από μία χώρα του Δικτύου σε άλλη

http://www.research.org.cy/EL/news/3609.html