Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Η Επιτροπή εγκαινιάζει Κέντρο Γνώσης για την καταπολέμηση του καρκίνου

Η Ευρωπαική Επιτροπή εγκαινίασε στις 30 Ιουνίου το Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο, την πρώτη εμβληματική δράση που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Το Κέντρο Γνώσης είναι μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συλλογή στοιχείων και τον συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση της πρώτης αιτίας θανάτου μεταξύ των ατόμων ηλικίας κάτω των 65 ετών στην Ευρώπη. Το κέντρο θα συγκεντρώνει τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τον καρκίνο, θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την υγειονομική περίθαλψη και συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, και επίσης θα παρακολουθεί και θα προωθεί τις τάσεις όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου και τη θνησιμότητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι επίσης ένας χώρος στον οποίο όλοι όσοι έχουν δεσμευτεί για την καταπολέμηση του καρκίνου, μπορούν να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να συνεργάζονται και να συντονίζονται ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο τις συλλογικές γνώσεις μας και την τεκμηριωμένη επιστήμη.
Η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ. Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε τα εξής: «Το νέο Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο που δρομολογείται σήμερα είναι η πρώτη εμβληματική δράση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Διαθέτοντας περισσότερες γνώσεις, μπορούμε να κατανοούμε καλύτερα, να προλαμβάνουμε και να θεραπεύουμε τον καρκίνο. Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν το σημείο εκκίνησης για μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την περίθαλψη των καρκινοπαθών στην ΕΕ. Η συγκέντρωση και η ανταλλαγή των τελευταίων πορισμάτων της έρευνας, της καινοτομίας και των τεχνολογιών για τον καρκίνο, μεταξύ άλλων όσον αφορά νέες εξατομικευμένες και ψηφιακές λύσεις, είναι ζωτικής σημασίας για την ενδυνάμωση των υγειονομικών και ερευνητικών αρχών για την καλύτερη αντιμετώπιση του καρκίνου, και το Κέντρο Γνώσης θα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των δράσεων.»
Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, η οποία είναι αρμόδια για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, δήλωσε σχετικά: «Από τα ιδρύματα έως τους ερευνητές, από τις οργανώσεις ασθενών έως τους φορείς καινοτομίας, πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε ολόκληρη την κοινωνία για να νικήσουμε τον καρκίνο. Η επιστήμη μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την ασθένεια και τους παράγοντες κινδύνου της, αλλά για να υπάρξει πραγματικός αντίκτυπος πρέπει αυτές οι γνώσεις να συμβάλουν στη διαμόρφωση πολιτικών και παρεμβάσεων που θα σώζουν ζωές. Το Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο αποτελεί βασικό εργαλείο για τον συντονισμό των προσπαθειών μας και για να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία για να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα.»
Ποιος είναι ο ρόλος του Κέντρου Γνώσης;
Το Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο είναι ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής γνώσεων που παρέχει τεκμηριωμένη στήριξη σε πολιτικές, ενώ παράλληλα επεκτείνει τα υφιστάμενα συστήματα ΤΠ, τις πύλες, τις πλατφόρμες και τις βάσεις δεδομένων της Επιτροπής για τον καρκίνο. Το Κέντρο:
•θα χαρτογραφεί και θα παρέχει τα τελευταία στοιχεία και τις στατιστικές σχετικά με τον καρκίνο·
•θα παρακολουθεί τις τάσεις σε θέματα καρκίνου, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προληπτικών στρατηγικών και των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου·
•θα παρέχει ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, τη διάγνωση του καρκίνου και την περίθαλψη των καρκινοπαθών, ώστε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα και να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ όσον αφορά τον καρκίνο·
•θα συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικών για την πρόληψη του καρκίνου που σχετίζονται με το περιβάλλον και τον υγιεινό τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του καπνίσματος και του αλκοόλ·
•θα εντοπίζει τα κενά στην έρευνα ή την πολιτική·
•θα παράσχει έναν χώρο για τον συντονισμό πολλών πρωτοβουλιών για τον καρκίνο σε μία πλατφόρμα·
•θα συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου και την περίθαλψη των καρκινοπαθών σε ολόκληρη την ΕΕ.
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/cancer_en