Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΨΟΥΣ 200 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο κυπριακά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους λόγω των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού. Τα δύο προγράμματα εγκρίθηκαν βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Στο πλαίσιο του πρώτου προγράμματος, οι επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι θα δικαιούνται να λάβουν άμεσες επιχορηγήσεις ύψους έως 300.000 ευρώ (ή 800.000 ευρώ για ξενοδοχεία των οποίων ο κύκλος εργασιών το 2019 υπερέβη τα 20 εκατ. ευρώ). Στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος, που θα απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους των οποίων οι φορολογητέες πράξεις δεν υπερβαίνουν τις 15.600 ευρώ ετησίως (δηλαδή το όριο κάτω από το οποίο μια επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη να είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα ΦΠΑ στην Κύπρο), η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Στόχος αμφότερων των προγραμμάτων είναι να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες ρευστότητας των δικαιούχων και να τους βοηθήσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά το τέλος της. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα δύο προγράμματα είναι σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, i) η στήριξη δεν θα υπερβαίνει τις 225.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, τις 270.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας και τα 1.800.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε οποιονδήποτε άλλο τομέα, όπως προβλέπεται στο προσωρινό πλαίσιο· και ii) η ενίσχυση θα χορηγηθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα δύο μέτρα είναι αναγκαία, κατάλληλα και αναλογικά για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ. Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.61839 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο Ανταγωνισμού της Επιτροπής μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.