Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Στρασβούργο δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Αρχειοφύλακα/Λογιστή, με όρους επιτόπιου προσωπικού.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Στρασβούργο δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Αρχειοφύλακα/Λογιστή, με όρους επιτόπιου προσωπικού.
Λεπτομέρειες για τη θέση παρατίθενται πιο κάτω:
• Απαιτούμενα προσόντα:
Άριστη γνώση της Ελληνικής και Γαλλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής. Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προγραμμάτων (Microsoft Office Package).
Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
• Εμπειρία:
Εργασιακή εμπειρία σε θέματα λογιστηρίου, τουλάχιστον 1 έτους
Εμπειρία σε Υπουργείο/Πρεσβεία/ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και Πανεπιστημιακός τίτλος θα προσμετρηθούν ως πλεονέκτημα.
• Περιγραφή εργασίας:
Εκτέλεση λογιστικών και διοικητικών καθηκόντων, παρακολούθηση και συμμόρφωση με τις πρόνοιες της τοπικής νομοθεσίας, χρήση των συστημάτων επικοινωνίας της Μόνιμης Αντιπροσωπείας, συνεργασία και εκτέλεση οδηγιών του Μόνιμου Αντιπροσώπου.
• Τοποθεσία / Διεύθυνση: 20 avenue de la Paix 67000 Strasbourg
• Ακαθάριστος Μισθός: €1626,05 που θα αναπροσαρμόζεται βάσει των γενικών αναπροσαρμογών των κλιμάκων στη Γάλλια για το 2018
• Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων και βιογραφικού σημειώματος μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2017. Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών. Αιτήσεις να υποβάλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 20 Avenue de la Paix, 67000, Strasbourg, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό +33 3 88249872. Πληροφορίες/Διευκρινίσεις: +33 3 88249870
Διευκρινίζεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη δέσμευση έναντι των υποψηφίων (δεν καλύπτονται έξοδα ταξιδιού / διαμονής στο Στρασβούργο ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή και μετέπειτα).