Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού CAMPUS FRANCE

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ), δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή/και
πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διεκδίκηση έντεκα (11) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές,
που χρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία, και παρέχονται μέσω του Εθνικού Γαλλικού Οργανισμού
CAMPUS FRANCE, για το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη σχετική Ανακοίνωση με αρ. 399 και την Αίτηση με αρ. 81, από τα
Γραφεία του Ι.Κ.Υ.Κ, ή από την ιστοσελίδα: http://www.cyscholarships.gov.cy και να την παραδώσουν ή αποστείλουν
συστημένη, στη διεύθυνση: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Φλωρίνης 7, Greg Tower, 3ος όροφος, 1065 Λευκωσία ή
στην Τ.Θ. 23949, 1687 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2016, ώρα 2.00 μ.μ.
3. Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στο τηλ. +35722456433,
Φαξ +35722673910 ή/και στο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]