Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό πρόγραμμα ύψους 900.000 ευρώ για τη στήριξη των οινοπαραγωγών που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα κυπριακό πρόγραμμα ύψους 900.000 ευρώ για τη στήριξη των οινοπαραγωγών που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να διαχειριστούν τα αποθέματά τους σε οίνο και μούστο, τα οποία αυξήθηκαν κατά περίπου 50% λόγω των περιορισμών που ισχύουν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Η δημόσια στήριξη θα καλύψει μέρος των δαπανών που συνδέονται με τη διαχείριση των αποθεμάτων και θα αποζημιώσει τους οινοπαραγωγούς για μέρος της απώλειας της αξίας του οίνου εξαιτίας της υποβάθμισης της ποιότητας. Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο ανέρχεται σε 17 ευρώ ανά εκατόλιτρο.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κυπριακό πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους του προσωρινού πλαισίου. Ειδικότερα, η ενίσχυση i) δεν θα υπερβαίνει τα 1.8 εκατ. ευρώ ανά δικαιούχο· και ii) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.64602 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, αφ’ ης στιγμής διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.