Μέτρα στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ για τους ευρωπαίους αγρότες – Κονδύλια 297.165 ευρώ για την Κύπρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη Δευτέρα, 18/7 μια νέα δέσμη μέτρων ύψους 500 εκατ. ευρώ από τα ταμεία της ΕΕ για τη στήριξη των γεωργών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην αγορά, κυρίως αυτή των γαλακτοκομικών προϊόντων. Η εν λόγω λεπτομερής δέσμη μέτρων στήριξης αποτελεί μια επιπλέον απόδειξη για την αδιάλειπτη δέσμευση της Επιτροπής όσον αφορά την υποστήριξη του γεωργικού τομέα σε όλη την ΕΕ.
350 εκατ., θα διατεθούν ως κονδύλια για συγκεκριμένες δράσεις με το ποσό που αναλογεί στην Ελλάδα να πλησιάζει τα 1.7 εκατ. ευρώ. Οι πόροι αυτοί μπορούν να συμπληρωθούν από εθνικούς πόρους. Επίσης άλλα 150 εκατ. ευρώ θα διατεθούν υπό την μορφή κινήτρων για την μείωση της παραγωγής γάλακτος.
Τα μέτρα παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ από τον Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Φιλ Χόγκαν ο οποίος δήλωσε τα εξής: «Σε μια περίοδο σημαντικών δημοσιονομικών πιέσεων, η δέσμη αυτή αποτελεί μια περαιτέρω σθεναρή απάντηση, και σημαίνει ότι η Επιτροπή κινητοποίησε πάνω από 1 δισ. ευρώ νέους πόρους για την ενίσχυση των αγροτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Απώτερος στόχος μας είναι να δούμε την πολυπόθητη ανάκαμψη των τιμών που καταβάλλονται στους γεωργούς, ώστε να μπορούν να βιοπορίζονται από την εργασία τους και να συνεχίσουν να παρέχουν ασφαλή, υψηλής ποιότητας τρόφιμα στους πολίτες, καθώς και να συμβάλλουν στις αγροτικές περιοχές και στην απασχόληση στην ύπαιθρο καθώς και στην παροχή δημοσίων αγαθών».
Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει τρία κύρια στοιχεία:
•Ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο παροχής κινήτρων για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος (150 εκατ. ευρώ).
•Ενίσχυση προσαρμογής υπό όρους που πρέπει να καθοριστούν και να εφαρμοστούν σε επίπεδο κράτους μέλους με βάση κατάλογο που προτείνεται από την Επιτροπή (350 εκατ. ευρώ, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν με εθνικούς πόρους, με αποτέλεσμα να διπλασιαστεί το επίπεδο της στήριξης που παρέχεται στους γεωργούς)
•Σειρά τεχνικών μέτρων για να εξασφαλιστεί ευελιξία (π.χ. σχετικά με την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη-coupled support), ελάφρυνση των ταμειακών ροών (π.χ. με την αύξηση του ποσού των προκαταβολών για τις άμεσες και τις στρεμματικές ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης) και ενίσχυση των μέσων για το “δίχτυ ασφαλείας” (μέσω της παράτασης της παρέμβασης και της ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το ¨αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη¨- skimmed milk powder).

Οι ακριβείς λεπτομέρειες σχετικά με το σύνολο των διάφορων μέτρων θα οριστικοποιηθούν εντός των προσεχών εβδομάδων, σε διαβούλευση με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των προτεινόμενων μέτρων θα περιληφθούν σε διορθωτική επιστολή στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2017 το φθινόπωρο.

Κίνητρα για τη μείωση της παραγωγής (150 εκατ. ευρώ): Με βάση τα συμπεράσματα της πλέον πρόσφατης συνεδρίασης του οικονομικού συμβουλίου του Παρατηρητηρίου για την αγορά γάλακτος, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι εξακολουθεί να απαιτείται διόρθωση για τη στήριξη της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, η Επιτροπή θα προτείνει ένα μέτρο σε επίπεδο ΕΕ που στόχο έχει την παροχή κινήτρων για την εθελοντική μείωση της παραγωγής.

Ενίσχυση προσαρμογής υπό όρους (350 εκατ. ευρώ, συν πιθανή εθνική συγχρηματοδότηση μέχρι το ίδιο ποσό. Τέτοιου είδους προσαυξήσεις της ενίσχυσης δεν θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις): Με δεδομένο ότι λόγω της παρατεινόμενης κρίσης ορισμένοι γεωργοί διατηρούν ή ακόμη και αυξάνουν την παραγωγή για να διατηρήσουν τις ταμειακές ροές, η Επιτροπή προτίθεται να παράσχει νέα κονδύλια που είναι δυνατόν να συνδεθούν με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, συμβάλλοντας παράλληλα και στην εξασφάλιση της σταθερότητας της αγοράς. Η χρηματοδοτική βοήθεια που διατίθεται σε κάθε κράτος μέλος (βλ. παράρτημα) λαμβάνει υπόψη τα κύρια χαρακτηριστικά του αντίστοιχου τομέα, περιλαμβανομένης της παραγωγής, των τιμών της αγοράς και τη βαρύτητα των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη μέλη θα έχουν την ευελιξία να καθορίζουν το μέτρο ή τον συνδυασμό των μέτρων που θα θέσουν στη διάθεση των γεωργών — όπως υποστήριξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σχέδια συνεργασίας, μέτρα στήριξης της περαιτέρω μείωσης της παραγωγής, κλπ. Θα υπάρχει επίσης πρόβλεψη για άλλους τομείς.

Άλλες τεχνικές προσαρμογές: σε πολλά κράτη μέλη που παρέχουν προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη στον γαλακτοκομικό τομέα, θα χορηγηθεί η δυνατότητα παρέκκλισης από την υποχρέωση διατήρησης του μεγέθους του κοπαδιού το 2017. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επανάληψης της περυσινής κίνησης, τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να προκαταβάλλουν έως το 70 % των άμεσων ενισχύσεων από τις 16 Οκτωβρίου καθώς και το 85 % των στρεμματικών ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυξης, χωρίς την ανάγκη ολοκλήρωσης των επιτόπιων ελέγχων. Παράλληλα, η Επιτροπή σκοπεύει να παρατείνει την περίοδο της δημόσιας παρέμβασης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη και μετά το τέλος Σεπτεμβρίου. Η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει επίσης τη στήριξη για αποσύρσεις στον τομέα των οπωροκηπευτικών που πραγματοποιούνται από οργανώσεις παραγωγών.
Η παρούσα ανακοίνωση συμπληρώνει ξεχωριστή δέσμη μέτρων ύψους 500 εκατ. ευρώ που παρουσίασε η Επιτροπή τον περασμένο Σεπτέμβριο και σειρά άλλων μέτρων, όπως η ενεργοποίηση μιας ρήτρας (άρθρο 222), που επιτρέπει προαιρετικές συμφωνίες μεταξύ των παραγωγών γάλακτος σχετικά με τον προγραμματισμό της παραγωγής γάλακτος και ανακοινώθηκε τον Μάρτιο.
Όσον αφορά τους πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους, η Επιτροπή, σε λιγότερο από ένα έτος, έχει κινητοποιήσει πάνω από 1 δισ. ευρώ σε νέα κονδύλια για τη στήριξη των γεωργών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Σε μια εποχή σημαντικών δημοσιονομικών πιέσεων, ιδίως στο μεταναστευτικό μέτωπο, πρόκειται για μια πολύ ολοκληρωμένη απάντηση εκ μέρους της Επιτροπής και αποτελεί ισχυρή δήλωση της στήριξης προς τους ευρωπαίους αγρότες.

Παράρτημα
Ιούλιος 2016: Δέσμη μέτρων αλληλεγγύης 7 σημείων για τη γεωργία
1.Πρόγραμμα μείωσης της παραγωγής γάλακτος
150 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της οικειοθελούς μείωσης παραγωγής γάλακτος στην ΕΕ. Αυτό το καθεστώς θα λειτουργεί σε επίπεδο ΕΕ, ούτως ώστε οι γεωργοί σε όλη την Ένωση να έχουν πρόσβαση σε αυτό υπό τους ιδίους όρους.
2.Ενίσχυση της προσαρμογής υπό όρους
350 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υλοποιηθούν μέτρα σε επίπεδο κράτους μέλους (βλέπε κατωτέρω τα ποσά ανά κράτος μέλος). Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπληρώσουν την ενίσχυση μέχρι το 100 %.
3.Προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη
Στα κράτη μέλη παρέχεται η δυνατότητα να επανεξετάσουν τις διευθετήσεις για την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη (VCS) στον γαλακτοκομικό τομέα, ώστε να προβλεφθεί ότι η ενίσχυση αποσυνδέεται από την παραγωγή το 2017.
4.Παράταση της δημόσιας παρέμβασης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη (ΑΓΣ – skimmed milk in powder) μετά τις 30 Σεπτεμβρίου
Θα παραταθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2017, όταν ξεκινήσει και πάλι η συνήθης περίοδος. Το ανώτατο όριο μέχρι το οποίο αγοράζεται το γάλα αυτό σε καθορισμένη τιμή παραμένει στους 350.000 τόνους έως το τέλος Δεκεμβρίου 2016.
5.Παράταση των καθεστώτων ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το εν λόγω γάλα
Τόσο το standard (αποθήκευση από 90 έως 210 ημέρες) όσο και το ενισχυμένο (αποθήκευση επί 365 ημέρες) καθεστώς ΑΓΣ παρατείνονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2017.
6.Προκαταβολές
Προκαταβολές έως ποσοστού 70 % για τις άμεσες ενισχύσεις από τις 16 Οκτωβρίου 2016 και 85 % για τις στρεμματικές ενισχύσεις για την αγροτική ανάπτυξη, μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων.
7.Οπωροκηπευτικά
Επικαιροποίηση της στήριξης για τις αποσύρσεις που πραγματοποιούνται από οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Ενίσχυση προσαρμογής υπό όρους για το παραγωγή γάλακτος και άλλους τομείς κτηνοτροφίας — κατανομή ανά κράτος μέλος
Κράτος μέλος Ευρώ
Βέλγιο: 10.979.636
Βουλγαρία:5.809.941
Τσεχική Δημοκρατία: 10.346.106
Δανία 9.294.305
Γερμανία 57.955.101
Εσθονία 8.081.123
Ιρλανδία 11.086.327
Ελλάδα 1.683.910
Ισπανία 14.665.678
Γαλλία 49.900.853
Κροατία 1.517.133
Ιταλία 20.942.300
Κύπρος 297.165
Λετονία 9.760.362
Λιθουανία 13.298.661
Λουξεμβούργο 560.115
Ουγγαρία 9.543.566
Μάλτα 100.092
Κάτω Χώρες 22.952.419
Αυστρία 5.863.491
Πολωνία 22.670.129
Πορτογαλία 3.988.059
Ρουμανία 10.896.083
Σλοβενία 1.145.506
Σλοβακία 2.062.803
Φινλανδία 7.521.715
Σουηδία 6.881.425
Ηνωμένο Βασίλειο 30.195.996

Περισσότερες πληροφορίες
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5599_el.htm
Πλήρες κείμενο της ομιλίας του αντιπροέδρου Katainen και ανάλυση της αγοράς: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5600_el.htm
Ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5601_el.htm