ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΡΙΚ

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος εμπειρογνώμονα (άτομο ή εταιρεία) για συνεργασία με την μορφή της παροχής υπηρεσιών, σε σχέση με τη διεκδίκηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για λογαριασμό του ΡΙΚ.
Βασικές Υποχρεώσεις εμπειρογνώμονα:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Εκπόνηση διετούς στρατηγικού σχεδίου για καθορισμό προτεραιοτήτων ΡΙΚ αναφορικά με τον εντοπισμό των προγραμμάτων που παρουσιάζουν υψηλή συνάφεια και χαρακτηριστικά πρόσθετης αξίας για το ΡΙΚ. Υποβολή για έγκριση στη Διεύθυνση, στην αρχή του ημερολογιακού έτους ή έτους προγραμμάτων.
2. Οικοδόμηση δικτύου επαφών, σχέσεων και συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που να εξυπηρετούν τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου, της αποστολής και δημόσιου χαρακτήρα του ΡΙΚ. Δημιουργία βάσης δεδομένων που θα ενημερώνεται τακτικά και θα αποτελεί βασική πηγή εξεύρεσης εταίρων. Το δίκτυο επαφών θα φυλάσσεται και θα ανήκει στο αρχείο του ΡΙΚ.
3. Αναζήτηση και εντοπισμός κατάλληλων προγραμμάτων για άντληση ευρωπαϊκών ή εθνικών κονδυλίων που αφορούν στη συγχρηματοδότηση υλοποίησης έργων τύπου δράσης/ συντονισμού/ έρευνας.
4. Παρουσίαση των προγραμμάτων και ιδεών έργου, στη Διεύθυνση και ανάλυση συνάφειας με την αποστολή ΡΙΚ, που να συνοδεύεται από
α) έκθεση κόστους – οφέλους και σχέσης με τον ρόλο και την στρατηγική του ΡΙΚ (συνάφεια με την αποστολή και τις προτεραιότητες του ΡΙΚ, ανάλυση – δυνατά σημεία, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες, απειλές).
β) Υποβολή εισηγήσεων για πιθανούς εταίρους.
5. Συμμετοχή σε τακτικές συναντήσεις εργασίας που θα πραγματοποιούνται στο ΡΙΚ. Τα αρχεία / αλληλογραφία / μητρώα που θα συγκεντρώνονται θα τηρούνται, θα φυλάσσονται και θα ανήκουν στο αρχείο του ΡΙΚ.
6. Όλα τα έργα που υποβάλλονται θα είναι βάσει αιτιολογημένου και εγκεκριμένου προϋπολογισμού, επιλέξιμων δαπανών ανά έργο και θα εγκρίνεται από το ΡΙΚ.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Σύνταξη και υποβολή προτάσεων με υψηλό βαθμό ωρίμανσης και ανταγωνιστικότητας, σε συνεργασία με την ομάδα έργου που θα ορίζεται κάθε φορά από το ΡΙΚ, σε συνεννόηση με τον εμπειρογνώμονα.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1. Διαχείριση και συντονισμός της υλοποίησης έργων.
2. Υποβολή εκθέσεων προόδου προς την Διεύθυνση κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων, ή όποτε αυτό ζητηθεί.
3. Ετοιμασία σχετικών συμβολαίων με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων του ΡΙΚ, σε συμμόρφωση με τις βασικές αρχές που καθορίζονται από τους σχετικούς κανονισμούς που διέπουν τα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα (σύμβαση έργου, σύμβαση κοινοπραξίας) και τις θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1. Διάρκεια απασχόλησης 24 μήνες με δικαίωμα ανανέωσης.
2. Η αμοιβή του εμπειρογνώμονα καθορίζεται βάσει ποσοστών επί των κεκτημένων κονδυλίων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στη βάση του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο ΡΙΚ σε κάθε επιτυχή πρόταση. Μέχρι του ποσού 100.000 ευρώ αναλογεί το 7% ως ποσοστό αμοιβής και άνω των 100.000 ευρώ αναλογεί το 5% ως ποσοστό αμοιβής.
3. Η συμφωνία θα γίνει γραπτώς με την υπογραφή του συμβολαίου.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Απαραίτητη εμπειρία στον συντονισμό και συγγραφή ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τουλάχιστο πέντε ετών (απαραίτητο τεκμήριο εμπειρίας).
2. Εμπειρία στην επικοινωνία με τις διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων.
3. Γνώση/ εμπειρία σύνταξης νομικών εγγράφων/ συμβάσεων έργων.
4. Πολύ καλή γνώση ευρωπαϊκών προγραμμάτων εργασίας και στρατηγικών.
5. Εμπειρία διοίκησης ομάδων και άριστες δεξιότητες επικοινωνίας.
6. Άριστη γνώση ελληνικών και αγγλικών ή γαλλικών ή γερμανικών.
7. Καλό δίκτυο επαφών με ευρωπαϊκούς θεσμούς και δυνητικούς ευρωπαίους εταίρους από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
8. Παρακαλώ όπως επισυνάπτεται βιογραφικό.
Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται προς τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του ΡΙΚ και να αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] ή τηλεομοιότυπο 22317585 μέχρι την Παρασκευή 5 Αυγούστου, στις 12:00 το μεσημέρι.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΡΙΚ στο τηλέφωνο 22 862325 μεταξύ 08:30 – 13:00.