Πλήρωση θέσης έκτακτου υπαλλήλου (AD 14) στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, προϊσταμένου μονάδας στη Διεύθυνση Σχέσεων με τις Πολιτικές Ομάδες.

Η αίτηση υποψηφιότητας και τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών πρέπει να αποσταλούν, με συστημένη επιστολή, το αργότερο στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 (η ημερομηνία αποστολής αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.CA.2016.311.01.0001.01.ELL&toc=OJ%3AC%3A2016%3A311A%3ATOC