Πρόγραμμα Πολιτισμός Υποπρόγραμμα «Λογοτεχνία» Σχέδιο Στήριξη Λογοτεχνικών ∆ραστηριοτήτων 2017

Συνοπτική Περιγραφή Πρόσκλησης:
Σκοπός του Σχεδίου Στήριξη Λογοτεχνικών ∆ραστηριοτήτων είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη οικονομική στήριξη που θα προσφέρεται σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο της λογοτεχνίας (περιλαμβανομένης και της έρευνας/μελέτης για τη λογοτεχνία).
Αναλυτική Περιγραφή Πρόσκλησης:
Η εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου αποσκοπεί στην υλοποίηση δραστηριοτήτων (έργα, ενέργειες και δράσεις) που έχουν στόχο:
1. την προβολή και ανάδειξη της λογοτεχνικής συγγραφής, με τρόπο που να μπορεί να συμβάλει και στην υποκίνηση του ενδιαφέροντος και τη δημιουργία κινήτρων για ενεργό συμμετοχή του κοινού σε λογοτεχνικές δραστηριότητες,
2. την ενθάρρυνση της λογοτεχνικής δημιουργικότητας και της ερευνητικής δημιουργικότητας που αφορά στη λογοτεχνία, και
3. τη στήριξη της κινητικότητας των λογοτεχνών και των ερευνητών/μελετητών λογοτεχνίας και των έργων τους.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ι. Για φορείς: ∆ραστηριότητες που συμβάλλουν στην
1. Προβολή/ανάδειξη της λογοτεχνίας:
α. ∆ιοργάνωση σειράς διαλέξεων για θέματα, περιόδους ή μορφές της λογοτεχνίας.
β. Φεστιβάλ λογοτεχνίας, συναντήσεις συγγραφέων με το κοινό (συζητήσεις,
αναγνώσεις έργων).
γ. ∆ιοργάνωση συναντήσεων (συνέδρια/συμπόσια/σεμινάρια) για τη λογοτεχνία.
δ. Εκδόσεις συλλογικών τόμων (πρακτικά συμποσίων, επετηρίδες).
2. Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας:
α. ∆ιοργάνωση λογοτεχνικών διαγωνισμών.
β. ∆ιοργάνωση εργαστηρίων δημιουργικής γραφής.
3. Στήριξη της …
Περισσότερα
α. Ανάπτυξη συνεργασιών με ξένους φορείς/συμμετοχή σε δίκτυα συγγραφέων.
Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €70,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:
Από 70%-90% αναλόγως της βαθμολογίας που εξασφάλισε η δραστηριότητα.
Θεματικές Κατηγορίες:
Πολιτισμός
Δικαιούχοι:
Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί
Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί
Συγκεκριμένα:
1. Μη κερδοσκοπικοί φορείς (νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), με κύρια καταστατική επιδίωξη τη δραστηριοποίηση στον χώρο του πολιτισμού. Ιδρύματα που συστάθηκαν από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, φορείς ιδρυθέντες από πολιτικά κόμματα και κομματικές
οργανώσεις νεολαίας δεν συγκαταλέγονται στους δικαιούχους.
2. Ομάδες φυσικών προσώπων. Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου, ως ομάδες φυσικών προσώπων αναγνωρίζονται τα (άτυπα συγκροτημένα) σύνολα δημιουργών οι οποίοι προέρχονται κατά πλειοψηφία από τον χώρο της λογοτεχνίας και απαρτίζονται από 3 τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας έχει την ιδιότητα του επικεφαλής της ομάδας. Νοείται ότι η πλειοψηφία των μελών της ομάδας απαρτίζεται από δημιουργούς που είναι Κύπριοι υπήκοοι ή άτομα που τα τελευταία 5 έτη διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή ∆ημοκρατία. Αιτήσεις από δικαιούχους που ανήκουν στην κατηγορία αυτή υποβάλλονται από τους εκάστοτε επικεφαλής των ομάδων. Η εκταμίευση της χρηματοδότησης γίνεται στο όνομα του επικεφαλής, ο οποίος έχει και την ευθύνη διαχείρισής της.
3. Μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα (λογοτέχνες, ερευνητές/μελετητές λογοτεχνίας), που είναι Κύπριοι υπήκοοι ή άτομα που τα τελευταία 5 έτη διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή ∆ημοκρατία.
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 01/11/2016
Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 30/11/2017
Εθνικό Σημείο Επαφής:
Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Μαρία Θωμά
Μορφωτική Λειτουργός
Τηλέφωνο:22809835
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:[email protected]
Τηλεομοιότυπο:22809872
Ιστοσελίδα πρόσκλησης: http://www.moec.gov.cy/politistikes_ypiresies/programmata.html