Προκήρυξη Υποβολής Πρότασης για το Έργο “Δημιουργία και Λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Υποδοχής για ασυνόδευτους ανήλικους υπηκόους τρίτων χωρών”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
για το έτος 2015

Γενικός στόχος του Ταμείου είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και στην εφαρμογή, την ενίσχυση και την ανάπτυξη της κοινής πολιτικής ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής προστασίας και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, με απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ομάδας στόχος του Έργου: Ασυνόδευτοι ανήλικοι υπήκοοι τρίτων χωρών.

To Ανοικτό Κέντρο Υποδοχής θα φιλοξενεί μέχρι 45 ασυνόδευτους ανήλικους οι οποίοι έχουν κριθεί από τις αρμόδιες αρχές ως «ασυνόδευτοι ανήλικοι» ή/και εκκρεμεί αίτησή τους για παραχώρηση καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Το Κέντρο δύναται να φιλοξενήσει και ασυνόδευτους ανήλικους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Διευκρινίζεται ότι για κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών χρειάζεται να υπάρχουν 2 χώροι φιλοξενίας (Στέγες) συνολικής δυναμικότητας μέχρι 45 ανήλικους και η κάθε Στέγη θα φιλοξενεί μέχρι 28 ασυνόδευτους ανήλικους του ίδιου φύλου.

Το έργο θα καλύψει λειτουργικά έξοδα του Κέντρου, κόστος επίπλωσης/εξοπλισμού και κόστος διατροφής των διαμενόντων.

Ο Τελικός Δικαιούχος θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε όλους τους διαμένοντες σε συστηματική βάση, με την παροχή μαθημάτων ελληνικών από δάσκαλο εντός του Κέντρου.

Ο Τελικός Δικαιούχος να παρέχει τη δυνατότητα ψυχολογικής στήριξης των διαμενόντων από επαγγελματία Ψυχολόγο, εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ψυχολόγων του Συμβουλίου Εγγραφής Ψυχολόγων Κύπρου.

Το Κέντρο θα λειτουργεί με τρόπο που να προάγει τα δικαιώματα του παιδιού, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού καθώς κι άλλα συναφή διεθνή πρότυπα.

Η οικονομική συνδρομή που προέρχεται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για το έτος 2015 δεν υπερβαίνει το 90% του συνολικού κόστους κάθε έργου. Το υπόλοιπο του συνολικού κόστους θα καλύπτεται από εθνικούς πόρους (10%).

(α) Προκαταβολή
Για ποσά μέχρι και €300,000: το ύψος της προκαταβολής θα ανέλθει στα 30% του συνολικού ποσού του έργου, αλλά δεν θα υπερβαίνει τις €50,000.
Για ποσά άνω των €300,000: το ύψος της προκαταβολής θα ανέλθει στα 20% του συνολικού ποσού του έργου, αλλά δεν θα υπερβαίνει τις €90,000.
(β) Οποιαδήποτε ενδιάμεση πληρωμή μέχρι ποσοστό 80% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, θα καταβάλλεται με την προσκόμιση της Τριμηνιαίας Έκθεσης Αναφοράς Έργου ή/και του Εντύπου Καταγραφής Δαπανών (όπου αυτό ισχύει), αφού στο μεταξύ γίνει διοικητική και λογιστική επαλήθευση των αναγκαίων παραστατικών που συνοδεύουν τα πιο πάνω έγγραφα.

Φορείς που δικαιούνται να υποβάλουν πρόταση και υποχρεώσεις Τελικού Δικαιούχου:
Τελικοί Δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο νομικές οντότητες. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014, Δικαιούχοι είναι δυνατόν να είναι δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας, διεθνής οργανισμός ή η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), ή η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και των Οργανώσεων της Ερυθράς Ημισελήνου. Οι Τελικοί Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μεμονωμένα ή σε συνεργασία (εταίροι ή κοινοπραξία – βλ. σημείο 2).
Ο Τελικός Δικαιούχος μπορεί να συνεργαστεί με εταίρο στην υλοποίηση του έργου, τα στοιχεία του οποίου, ο ρόλος του και η σχέση του με τον Τελικό Δικαιούχο θα περιλαμβάνονται στο Δελτίο Υποβολής Πρότασης.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα http://www.moi.gov.cy/moi/SF/sf.nsf/All/772B8837FF24F173C2257E9A0041F8C2?OpenDocument