ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΩΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ στις Βρυξέλλες (ΜΑΕΕ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Γραφέως/Δακτυλογράφου, με όρους επιτόπιου προσωπικού, στη βάση πλήρους απασχόλησης.

Πέραν των συναφών με τη θέση καθηκόντων, είναι δυνατόν να απαιτηθεί και η συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ καθώς και η διεκπεραίωση οποιωνδήποτε άλλων σχετικών καθηκόντων.

Απαιτούμενα Προσόντα:
· Απόφοιτος/η σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
· Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου.
· Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
· Καλή γνώση της πολιτικής και οικονομικής πραγματικότητας της Κύπρου και της ΕΕ.

Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμος τίτλος ή/και καλή γνώση της γαλλικής θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές του/της λειτουργού που θα προσληφθεί θα ανέρχονται στις 2.127,48 ευρώ.

Σημειώνεται πως οι ενδιαφερόμενοι/ες θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Παράκληση όπως οι αιτήσεις υποβάλλονται στην πιο κάτω διεύθυνση:
Permanent Representation of the Republic of Cyprus to the EU
Avenue de Cortenbergh 61
1000 Brussels
c/o Tonia Kyrou.

Οι ενδιαφερόμενοι /ες παρακαλούνται, επίσης, να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα μαζί με αντίγραφα των πιστοποιητικών των απαιτούμενων προσόντων.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Τελευταία ημερομηνία λήψης των αιτήσεων ορίζεται η 22α Φεβρουαρίου 2016.