Πώς μπορεί μια επιχείρηση να επωφεληθεί από τα χρηματοδοτικά μέσα του επενδυτικού σχεδίου;

Ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.eib.org/products/clients.htm
•Για έργα υποδομών: ◦Για κάλυψη, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, χρηματοοικονομικών αναγκών άνω των 25 εκατ. ευρώ: ο δημόσιος ή ο ιδιωτικός φορέας υλοποίησης του έργου μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με την ΕΤΕπ, συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση

http://www.eib.org/projects/cycle/applying_loan/index.htm
•Για οικονομική στήριξη μικρότερη των 25 εκατ. ευρώ, τα έργα πρέπει να ομαδοποιηθούν σε πλατφόρμες κοινών επενδύσεων (από δάνεια πλαισίου έως ειδικά κονδύλια) προτού υποβληθούν στην ΕΤΕπ.

•Για τις ΜΜΕ / εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης: ◦Το σκέλος για τις ΜΜΕ υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ – θυγατρική της ΕΤΕπ για τις ΜΜΕ).
◦Οι ΜΜΕ που χρειάζονται οικονομική στήριξη άνω των 7 εκατ. ευρώ μπορούν να απευθύνονται κατευθείαν στο ΕΤΕ. Στην περίπτωση μικρότερων έργων, θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Σχετικό κατάλογο για την Ελλάδα θα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.eif.org/what_we_do/where/el/index.htm

•Πώς μπορεί μια επιχείρηση να αναζητήσει ιδιώτες επενδυτές για το επενδυτικό σχέδιο;

Τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων.

https://ec.europa.eu/priorities/european-investment-project-portal-eipp_en

Πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας όσα έργα:
•Έχουν κόστος τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ
•Αναμένεται να ξεκινήσουν εντός τριών ετών από την ημερομηνία υποβολής τους στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων.
•Υλοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχουν την έδρα τους σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
•Συμμορφώνονται με όλη την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία

•Πώς μπορεί ένας δημόσιος / ιδιωτικός φορέας υλοποίησης να λάβει τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό σχέδιο;

Θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβούλων.

http://www.eib.org/eiah/

Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβούλων εξασφαλίζει ευρείας κλίμακας στήριξη για έργα και επενδύσεις, συνεργαζόμενος με φορείς από κάθε στάδιο του έργου, από την πολύ πρώιμη σύλληψή του μέχρι τον προγραμματισμό, την προετοιμασία και την υλοποίησή του. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Κόμβου περιλαμβάνουν στήριξη για την ανάπτυξη του έργου σε όλες τις φάσεις του (από την προκαταρτική μελέτη της εφικτότητας του έργου μέχρι τη χρηματοδότηση) καθώς και παροχή συμβουλών σε πρώιμο στάδιο ή σε επίπεδο πολιτικής, για μελέτες της αγοράς, στρατηγικές ανά κλάδο και έλεγχο του έργου. Επιπλέον, παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές σε επιχειρήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα τους να αποκτήσουν πρόσβαση σε κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης.

Είναι εφικτή η παροχή επιπλέον οριζόντιας υποστήριξης μέσω καθοδήγησης για διαδικασίες και μεθόδους καθώς και μέσω επιμορφωτικών δράσεων σε πολλά θέματα τα οποία σχετίζονται με τα επενδυτικά έργα (π.χ. διαδικασία υποβολής προσφορών, ανάλυση κόστους-οφέλους, κ.λπ.), για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και για τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων.
EUROPEAN INVESTMENT BANK