Πρόσκληση αριθ. 2017-1 (ACTIVE YOUTH) στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχορηγήσεων για την απασχόληση των Νέων

Το Γραφείο Χρηματοδοτικών Μηχανισμών για τις Χορηγίες ΕΟΧ/Νορβηγίας (Financial Mechanisms Office for the EEA and Norway Grants) ανακοινώνει την πρόσκληση αριθ. 2017-1 (ACTIVE YOUTH) για την υποβολή προτάσεων για επιχορηγήσεις για διακρατικά σχέδια στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχορηγήσεων για την απασχόληση των Νέων (Fund for Youth Employment) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2021.
Το Ταμείο για την Απασχόληση των Νέων υποστηρίζει έργα που προωθούν τη βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση των νέων σε όλη την Ευρώπη. Η ομάδα στόχος αυτού του Ταμείου είναι νέοι μεταξύ 15 και 29 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα ηλικίας 25-29 ετών. Το συνολικό διαθέσιμο ποσό για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν ανέρχεται σε €60 εκ. Το ποσό της επιχορήγησης που θα ζητείται στο πλαίσιο ενός έργου δεν θα είναι μικρότερο από €1,0 εκ., χωρίς να υπάρχει όριο μέγιστου ποσού, γεγονός που ευνοεί μεγάλα έργα. Το ποσοστό της χρηματοδότησης θα είναι το μέγιστο 85% και το ποσοστό της ίδιας συνεισφοράς θα είναι τουλάχιστον 15%.
Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να έχουν διακρατικό χαρακτήρα (να περιλαμβάνουν πολλούς εταίρους που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες). Οι επιλέξιμες οντότητες πρέπει να υποβάλουν αίτηση ως κοινοπραξία, αποτελούμενη από οντότητες από τουλάχιστον δύο χώρες. Τα έργα τα οποία θα τύχουν χρηματοδότησης αναμένεται να συμβάλουν στον ειδικό στόχο του Ταμείου που είναι η Ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων στον τομέα της απασχόλησης των νέων.
Αυτή η πρόσκληση για διακρατικά σχέδια που αφορούν την ανεργία των νέων έχει τρεις βασικούς τομείς υποστήριξης:
Α) Καινοτομία και εξερεύνηση
B) Μεταφορά τεχνογνωσίας και ορθής πρακτικής
Γ) Ανάλυση και έρευνα
Μπορείτε να επικεντρωθείτε και στους τρεις τομείς ή μόνο σε ένα.
Οι επιλέξιμοι εταίροι του έργου μπορούν να είναι οντότητες, δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, εμπορικοί ή μη εμπορικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, που έχουν συσταθεί ως νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων:
-Δήμοι, οργανισμοί που ανήκουν ή εν μέρει ανήκουν σε δήμους,
-Ενώσεις δήμων
-Περιφέρειες, οργανώσεις που ανήκουν ή εν μέρει ανήκουν σε περιφέρειες.
-Ενώσεις των περιφερειών
-Οργανωτικές μονάδες της κεντρικής κυβέρνησης, οργανισμοί που χρηματοδοτούνται εν μέρει από τις κεντρικές κυβερνητικές μονάδες, τις κρατικές επιχειρήσεις, τις κρατικές οργανώσεις. • δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα εκπαίδευσης και έρευνας
-Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, ενώσεις συμφερόντων των νομικών προσώπων, ιδρύματα και ταμεία κεφαλαίων · -Εμπορικές εταιρείες
-Συνεταιρισμοί (μεταποίηση, στέγαση, καταναλωτές)
-Οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων (φυτώρια επιχειρήσεων, κέντρα εκκίνησης κ.λπ.)
-Κοινωνικοί εταίροι (συνδικαλιστικές οργανώσεις, ενώσεις του κλάδου, ενώσεις εργοδοτών, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια).
Προθεσμία Υποβολής: 01/08/2017
Εθνικό Σημείο Επαφής: Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
http://www.eeagrants.gov.cy/dgepcd/eeagrantscy.nsf/All/A1D765867FB6F059C225811D00386EBD?OpenDocument