Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Υπεύθυνου Προγράμματος (Προϊστάμενος Μονάδας) στη Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας

Η Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας, που έχει έδρα στη Βιέννη (Αυστρία), με Ανακοίνωση της με αρ.:ECS/07/EP/2016, προκήρυξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπεύθυνο Προγράμματος (Προϊστάμενος Μονάδας).

Η πιο πάνω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και ο τρόπος υποβολής αίτησης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ενεργειακής Κοινότητας,
(https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/SECRETARIAT/Job/Head_07_2016)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2016.

https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/SECRETARIAT/Job/Head_07_2016