«Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας De Μinimis σε κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις του εξωτερικού στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για να συμμετέχουν με κρατικό περίπτερο”

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει επαναπροκήρυξη του «Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας De Μinimis σε κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις του εξωτερικού στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συμμετέχει με κρατικό περίπτερο», αναφορικά με τις ακόλουθες εκθέσεις στις οποίες προτίθεται κατά αρχήν να συμμετάσχει εντός του 2017. Σημειώνεται ότι με την προκήρυξη των πιο κάτω εκθέσεων δεν αναλαμβάνεται εκ μέρους του Υπουργείου καμία δέσμευση σε περίπτωση μη έγκρισης του Προϋπολογισμού 2017, ή/και από μη συμμετοχή σε κάποιες από τις εκθέσεις αυτές.

(I) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

1.Project Iran

25/4/2017-28/4/2017

2.Τhe Big Five , Dubai

21/11-24/11/2017

3.Salone Internazionale del Mobile, Milano

4/4/2017-9/4/2017

(ΙI) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

1.Gulf Food and Hotel Equipment, Dubai

26/2/2017-2/3/2017

2.Hofex, Hong Kong

8/5/2017-11/5/2017

3.Anuga, Cologne

7/10/2017-11/10/2017

4.FH China, Shanghai

14/11/2017-16/11/2017

(IΙΙ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

1.Fruit Logistica, Berlin

8/2/2017-10/2/2017

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προμηθεύονται Αίτηση Συμμετοχής με το σχετικό Ενημερωτικό Έντυπο από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων – Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ts. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι 15.09.2016. Αιτήσεις Συμμετοχής που θα παραλαμβάνονται μετά τις 15.09.2016 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κλάδος Προώθησης Εμπορίου Προϊόντων
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421
Λευκωσία Κύπρος

Τηλ.: 22867268, 22867251, 22867329

http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/8A18C01EBB069AFFC22580270037F9AC?OpenDocument