Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Design-based consumer goods

Ο στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό καταναλωτικών αγαθών . Με την ενθάρρυνση της υιοθέτησης από την αγορά νέων και δημιουργικών λύσεων στο σχεδιασμό των καταναλωτικών αγαθών , η δράση στοχεύει στη μεγέθυνση του αντικτύπου των προβλεπόμενων λύσεων , κινητοποιώντας μια ευρεία αποδοχή από την αγορά και την επίτευξη κρίσιμης μάζας και αυτάρκειας κατά τη διάρκεια του έργου βραχυ/μεσοπρόθεσμα .

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: €11,200,000

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 50%

Δικαιούχοι:

Ιδιωτικοί Φορείς

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 12/05/2015

Λήξη Υποβολής Προτάσεων:23/07/2015

Εθνικό Σημείο Επαφής:

Κατερίνα Σολωμού

Λειτουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Τηλ.: +357 22 867193

Φαξ: +357 22 375120

Σημείο Επαφής EE:

[email protected]

Πηγή: Πύλη Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/prog/prog_id/3019/CL/4